Sökning: "Torbjörn Tännsjö"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Torbjörn Tännsjö.

 1. 1. An Evaluation of Jesper Ryberg and Torbjörn Tännsjö’s Solutions to the Repugnant Conclusion

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för praktisk filosofi

  Författare :Tea Westelius; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Medborgarfostran. - Fem perspektiv på skolans medborgarfostrande roll

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Håkansson; Daniel Jonsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractDiskussionen om skolans medborgarfostrande funktion har pågått sedan antikens dagar menhamnar trots det ofta i skymundan. Syftet med föreliggande uppsats är att öka förståelsen fördiskussionen genom att granska fem tongivande bidrag. LÄS MER

 3. 3. En hjälpande hand? - Moralfilosofiska perspektiv på medverkan till självmord i brottsbalken och dess förarbeten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Oscar Johansson; [2017]
  Nyckelord :Straffrätt; criminal law; självmord; suicide; medhjälp; medverkan; moralfilosofi; brottsbalken; straffbarhet; samtycke; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I svensk rätt är inte medverkan till självmord straffbart annat än i de fall då agerandet kan anses falla inom ordalydelsen för mordparagrafen i BrB. Men varför är inte medverkan till självmord kriminaliserat när samtyckesdödande alltid är det? I denna framställning undersöks gällande rätt avseende gränsdragningen mellan medverkan till självmord och samtyckesdödande. LÄS MER

 4. 4. När döden har en lag : En argumentationsanalys av etiska texter om eutanasi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Henric Pennlöv; [2017]
  Nyckelord :Euthanasia; Assisted suicide; Argumentation; Ethics; Debate; Eutanasi; Dödshjälp; Argumentationsanalys; Etik; Debatt;

  Sammanfattning : Alla människor har tankar som berör deras egen död. Hur begravningen ska gå till, vilks som ska vara närvarande vid dödsbädden eller vad som är det bästa sättet att avsluta livet på är bara några tankar om döden. LÄS MER

 5. 5. Eutanasi som komplement till palliativ vård

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Lise-Lott Karlsson; [2013]
  Nyckelord :eutanasi; palliativ vård; doktrinen om dubbel effekt; John Keown; Torbjörn Tännsjö;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka debatten för och mot eutanasi. Med eutanasi menas här när en läkare aktivt och avsiktligt avslutar avslutar en patients liv på dennes begäran. Ett av motargumenten är att den palliativa vården är fullt tillräcklig för att lindra lidande och erbjuda patienter ett värdigt slut på livet. LÄS MER