Sökning: "Tore Jonsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tore Jonsson.

  1. 1. Cash Management, En studie av hur ett förbisett vinstgenererande område hanteras av medelstora företag

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Lars Hansen; Patrik Jonsson; Rikard Johansson; [2006]
    Nyckelord :Cash Management; Medelstora företag; Likviditetsplanering; Likviditetshantering; Cash Management-system; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsens titel: Cash Management, En studie av hur ett förbisett vinstgenererande område hanteras av medelstora företag Seminariedatum: 2006-06-08 Ämne/kurs: FEK582 Kandidatuppsats, 10 poäng Författare: Lars Hansen, Rikard Johansson och Patrik Jonsson Handledare: Tore Eriksson Fem nyckelord: Cash Management, Medelstora företag, Likviditetsplanering, Likviditetshan-tering, Cash Management-system Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning medelstora företag arbetar med likviditetshantering och planering. Vidare kommer företagens och bankernas rela-tion inom området Cash Management studeras för att undersöka hur banker kan bli mer effek-tiva när det gäller att tillmötesgå företagens behov. LÄS MER