Sökning: "Total Quality Management"

Visar resultat 21 - 25 av 438 uppsatser innehållade orden Total Quality Management.

 1. 21. Effektivisering av orderhanteringsprocessen : En fallstudie på Syntronic SPS Sandviken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Lundin Lovisa; [2019]
  Nyckelord :Industriell ekonomi; orderhantering; effektivisering; ledtider; Lean;

  Sammanfattning : Inom dagens tillverkande företag pågår en allt större konkurrens om att vinna marknadens kunder. En av de främsta konkurrenskrafterna är korta ledtider. Som ett led i detta har vetenskapliga filosofier och metoder inom Lean blivit allt mer förekommande inom verksamheterna. LÄS MER

 2. 22. Offensiv kvalitetsutveckling i verkligheten : Förbättringsarbete ur ett chefsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Therese Norborg; Linn Henegård; [2019]
  Nyckelord :continous improvement; development; leadership; manager; management system; quality; the cornerstone model; top management; total quality management; chef; ständiga förbättringar; förändring; förbättringsarbete; högsta ledningen; hörnstensmodellen; ledarskap; kvalitetsteknik; ledningssystem; offensiv kvalitetsutveckling;

  Sammanfattning : Världen och samhället utvecklas snabbare än någonsin och organisationer behöver utvecklas i samma snabba takt för att vara konkurrenskraftiga. Med syfte att bedriva framgångsrikt utvecklings- och förbättringsarbete är förhållningssätt enligt Offensiv kvalitetsutveckling att föredra. LÄS MER

 3. 23. Värdeflödesanalys i ett råmaterialflöde : En fallstudie där icke-värdeskapande aktiviteter och dess orsaksfaktorer identifieras

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Carl-Oscar Eriksson; Jesper Tornberg; [2019]
  Nyckelord :Value stream mapping; Status analysis; Lean; Non value added activities; Waste; Quality deficiencies; Total quality management; Kaizen; Continuous improvements; Värdeflödesanalys; Nulägesanalys; Lean; Icke-värdeskapande aktiviteter; Slöserier; Kvalitetsbrister; Total quality management; Kaizen; Ständiga förbättringar;

  Sammanfattning : Syfte – Studiens syfte är att utifrån en värdeflödesanalys kartlägga ett råmaterialflöde samt identifiera icke-värdeskapande aktiviteter och föreslå förbättringsförslag. För att besvara syftet har det brutits ned i tre följande frågeställningar: Vilka icke-värdeskapande aktiviteter kan identifieras i flödet? Vad finns det för argument till att åtgärda de upptäckta icke- värdeskapande aktiviteterna Hur kan de upptäckta icke-värdeskapande aktiviteterna åtgärdas för att höja effektiviteten? Metod - Den genomförda studien är en fallstudie vilken bygger på en induktiv ansats med kvantitativa inslag. LÄS MER

 4. 24. First Impressions Last : Ett förbättringsarbete av introduktionsprocessen hos Sandviken kommuns Servicekontor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Isabelle Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :induction; induction plan; improvement; socialization tactics; total quality management; förbättringsarbete; hörnstensmodellen; introduktion; introduktionsplan; offensiv kvalitetsutveckling; socialiseringsmetoder;

  Sammanfattning : Introduktion för nyanställda ger en första bild av verksamheten och har stor betydelse vad avser nya medarbetares trivsel. En bristfällig introduktion kan således vara avgörande för om en person väljer att stanna kvar i verksamheten eller leta efter andra alternativ. LÄS MER

 5. 25. Med kunden i fokus : Förbättringsarbete inom en av Migrationsverkets förvarsavdelningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Millie Ehn; [2019]
  Nyckelord :action research; goals; improvement work; organizational culture; structure; Total quality management; trust-based leadership; quality; aktionsforskning; förbättringsarbete; kvalitet; mål; offensiv kvalitetsutveckling; organisationskultur; struktur; tillitsbaserat ledarskap;

  Sammanfattning : Sickness absence in society increases, which implies that organizations must find internal factors in the work that may be contributing factors to this. In an associated pilot study, a lack of structured work towards the organizations objectives was identified as a possible cause for perceived deficiencies of employees in the studied organization. LÄS MER