Sökning: "Totalförsvaret"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Totalförsvaret.

 1. 1. Strategisk chock : Påverkan i svensk säkerhetsstrategi under tio år

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Christofer Lennings; Emir Kadric; [2018]
  Nyckelord :Grand strategy; security strategy; strategic shock; defense bills; Sweden; Russia; Georgia; Crimea; strategi; säkerhetsstrategi; strategisk chock; försvarsbeslut; Georgien; Krim; Sverige; militärstrategi;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har Ryssland nyttjat det militära maktmedlet mot forna sovjetstater i syfte att uppnå politiska målsättningar. Skälen till detta är troligtvis flera, där Natos och EUs expandering till Rysslands närmaste intressesfär antas utgöra en väsentlig drivkraft. LÄS MER

 2. 2. Små gröna män : Början på ett nytt paradigm avseende det svenska militära maktmedelts nyttjande?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Fredrik Månsson; Andreas Lunde; [2018]
  Nyckelord :A wider concept of security; Sector; National threats; Military power; Use of military power with national or international purposes; Det vidgade säkerhetsbegreppet; Sektor; Hotbilder; Militära maktmedlet; Inåt- och utåtriktat nyttjande;

  Sammanfattning : Små gröna män –  Början på ett nytt paradigm för det svenska militära maktmedlet?  Nyttjandet av det svenska militära maktmedlet, Försvarsmakten, har alltid varit intimt förknippat med hur svenska politiker uppfattat sin omgivning. I tider av liten militär hotbild har relevansen av det militära maktmedlet minskat kontra andra maktmedel och Sverige har haft förmånen att kunna bidra aktivt till global säkerhet genom deltagande i internationella operationer. LÄS MER

 3. 3. Vättern som skjutfält Bedömning när riksintressen kolliderar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Elena Leyes Vidén; [2018]
  Nyckelord :Vättern; riksintressen; Natura 2000; totalförsvaret; skjutövningar; ammunitionsrester;

  Sammanfattning : I miljöbalken är Vättern med dess öar och strandområden utpekade som riksintresse för att få ett förstärkt rättsligt skydd mot negativ påverkan från exploateringsföretag och andra ingrepp. De värden som ligger till grund för riksintresseskyddet är turism- och friluftsliv, natur-och kulturvärden, naturvård, yrkesfiske, Natura 2000-område samt dricksvattenanläggningar. LÄS MER

 4. 4. På väg mot ett (o)modernt totalförsvar : En studie om institutionaliseringen av gender och kvinnor, fred och säkerhet (WPS) i Sveriges övergripande planering för återupptagandet av totalförsvaret

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Linnéa Jauer; [2017]
  Nyckelord :Totalförsvar; civilt försvar; svensk försvarspolitik; gender; genus; kvinnor; fred och säkerhet; resolution 1325; WPS;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lär offentlig sektor vid återinstitutionalisering av policy? : En fallstudie av Sveriges totalförsvars återinstitutionalisering år 2013-2015 utifrån dess två primära representanter Försvarsmakten samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Angelica Bille-Bergman; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Svensk myndighetsstruktur baseras på de två byggstenarna demokrati och byråkrati där det sistnämnda ska verka som en invaggande trygghet för folket genom dess stabilitet och opartiskhet. (Regeringsformen, 1974) På så sätt ska ett ansvarsfullt hanterande av skattefinansierade medel tillses. LÄS MER