Sökning: "Tova Mollby"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tova Mollby.

  1. 1. Utsatthet i barndomen som riskfaktor för suicidalitet – kan socialt stöd skydda?

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Isabella Asimakidis; Tova Mollby; [2023-04-20]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Tidigare forskning indikerar att utsatthet i barndomen kan vara förknippat med en ökad risk för suicidalitet. Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan suicidalitet och enskild och multipel utsatthet i barndomen bland tonåringar samt om socialt stöd modererar detta samband. LÄS MER