Sökning: "Tova Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Tova Persson.

 1. 1. Hur påverkar öletikettens färg och visuella design konsumentens köpbeteende?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Anna Krönlein; Tova Persson; [2021]
  Nyckelord :etiketter; visuell design; färg; etikettens visuella design; etikettens färg påverkan; öletiketter;

  Sammanfattning : Titel Hur påverkar öletikettens färg och visuella design konsumentens köpbeteende? Nivå C- uppsats, 15 hp Författare Anna Krönlein och Tova Persson  Handledare Svante Andersson Examinator Klaus Solberg Söilen  Termin VT 2021 Syfte: Syftet med uppsatsen är att förstå varför konsumenter attraheras till olika färger på den visuella designen på en etikett vid köp av öl. Vi vill skapa en förståelse vilka färger som attraherar olika kön, samt unga och äldre konsumenter, det vill säga mer eller mindre benägna att köpa ölet beroende på etikettens färg på den visuella design. LÄS MER

 2. 2. Motiverar Miljön?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tova Persson; [2018]
  Nyckelord :hållbarhet; motivationsfaktorer; agentteori; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: att ta reda på om anställdas motivation påverkas om företaget har implementerat ett hållbart förhållningssätt som ska påverka miljön positivt. Forskningsfråga: Hur påverkas anställdas arbetsmotivation av att företaget har implementerat hållbarhet i verksamheten? Metod: kvalitativ, abduktiv Teoretiska perspektiv: agentteori, motivationsfaktorer, motivations påverkan på lönsamhet Empiri: Fallstudie med ett företag samt dokumentstudie Slutsats: Studien kan ej påvisa att anställdas motivation påverkas av att företaget har implementerat ett hållbart förhållningssätt som ska påverka miljön positivt. LÄS MER

 3. 3. Development of aphotopletysmography based methodfor investigating changes in bloodvolume pulsations : for the purpose of pressure ulcer prevention

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicinsk teknik; Linköpings universitet/Institutionen för medicinsk teknik

  Författare :Tova Persson; Frida Nylund; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to develop and evaluate a prototype for measuring volumetric changes of the blood with PPG. The prototype consist of a sensor plate controlled in Lab-view and algorithms for signal processing and analysis of results developed in Matlab. LÄS MER

 4. 4. "I heard it through the grapevine" : En studie om varför kinesiska studenter väljer att studera på universitetsnivå i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Linnea Enmark; Tova Persson; [2017]
  Nyckelord :Chinese students; Decision- making process; Push- factors; Pull- factors; Country image;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfråga: Syftet med studien är att undersöka varför kinesiska studenter väljer att studera på universitetsnivå i Sverige. Med detta syfte i åtanke formulerades följande forskningsfrågor: Vilka faktorer spelar in i kinesiska studenters beslut att studera utomlands? Vilka faktorer spelar in i kinesiska studenters jämförelse av olika studiedestinationer? Hur spelar dessa faktorer in vid beslutet att studera i Sverige? Metod: Metodvalet för denna uppsats är av kvalitativ karaktär och forskningsansatsen är deduktiv. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans attityder vid omvårdnad av patienter med blodburen smitta : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Tova Dahlmark; Kajsa Persson; [2016]
  Nyckelord :attityder; blodburen smitta; kunskaper; litteraturöversikt; sjuksköterskan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER