Sökning: "Tova Svensson Åström"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tova Svensson Åström.

  1. 1. "Ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran" : Om barnkonventionens artikel 18 och den ogifta faderns vårdnadsansvar

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Tova Svensson Åström; [2019]
    Nyckelord :Vårdnadsansvar; Gemensam vårdnad; Barnkonventionen; Inkorporering; Barns rättigheter; Mänskliga rättigheter; Familjerätt;

    Sammanfattning : Artikel 18 i barnkonventionen behandlar principen om föräldrarnas gemensamma ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Sverige har sedan ratificeringen av konventionen 1990 varit folkrättsligt bundet av att följa dess artiklar, däribland artikel 18. LÄS MER