Sökning: "Tove Bergklint"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tove Bergklint.

  1. 1. Undantaget för kostnadsdelning : En analys utifrån den mervärdesskatterättsliga neutralitetsprincipen

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Tove Bergklint; [2017]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER