Sökning: "Tove Berleen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tove Berleen.

 1. 1. Utredning i ärenden om uppehållstillstånd - Balansen mellan Migrationsverkets utredningsansvar och den sökandes upplysningsskyldighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tove Berleen; [2009]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar frågan om vem som ska tillföra ett ärende om uppehållstillstånd med sådan fakta att det finns ett tillräckligt beslutsunderlag att ett beslut kan fattas. Det handlar om hur Migrationsverkets utredningsansvar som förvaltningsmyndighet och den enskildes skyldighet att visa att denne är berättigad till ett gynnande beslut, den enskildes uppgiftsskyldighet, samverkar i den här typen av mål. LÄS MER

 2. 2. Är FN-stadgans principer förhandlingsbara?

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Tove Berleen; [2004]
  Nyckelord :Folkrätt FN-stadgan; Mänskliga Rättigheter Terrorism;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera huruvida betydelsen av FN-stadgans centrala principer angående våldsanvändning, artikel 2(4), 2(7) och 51, kan förändras i och med staters agerande och isåfall på vilket sätt. Uppsatsen innehåller en teoretisk genomgång av icke-våldsprincipen och självförsvarsrätten. LÄS MER