Sökning: "Tove Boivie"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tove Boivie.

  1. 1. Förutsättningar för en expanderade elfordonsflotta i Stockholms län

    Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

    Författare :Tove Boivie; Mikaela Larsson; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att undersöka förutsättningarna för en expanderande elfordonsflotta i Stockholms län under en tidsperiod som sträcker sig från 2015-2030. Frågeställningar som undersöks och diskuteras rör incitament och hinder för en elektrifiering, prognoser och aktuell utveckling för densamma samt hur en elektrifiering av fordonsflottan kan komma att påverka belastningen på elnätet regionalt. LÄS MER