Sökning: "Tove Dahlberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Tove Dahlberg.

 1. 1. Lagstadgade minimilöner i Sverige – en tidsfråga?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Tove Dahlberg; [2021-04-14]
  Nyckelord :minimilöner; EU; LO; TCO; Saco; institutionell teori; nyinstitutionell teori; institutionella tryck; strategier;

  Sammanfattning : Syfte:Studien syftar till att undersöka vilka strategier organisationer kan använda sig av för att stå emot institutionella tryck. Undersökningen tar avstamp i EU-kommissionens förslag om minimilöner i EU. LÄS MER

 2. 2. Genrepedagogikens tillämpning : - är det en undervisningsmetod i de tidiga skolåren som kan gynna elever i läs- och skrivsvårigheter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Tove Dahlberg; Eva Larsson; [2021]
  Nyckelord :cirkelmodell; elever i svårigheter; genrepedagogik; grundskola F-3; läs- och skrivutveckling;

  Sammanfattning : Ett av grundskolans främsta mål är att samtliga elever oavsett behov och förutsättningar ska utveckla lärande och kunskaper i sin läs- och skrivförmåga. Examensarbetet syftar till att undersöka lärares uppfattningar om hur en genrepedagogisk undervisning fungerar för elever i de tidigare skolåren som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER

 3. 3. Positiv framtidstro och hållbar miljöutveckling : En kvalitativ studie om balanserat arbete med hållbar miljöutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Evelina Dahlberg; Tove Ek; [2020]
  Nyckelord :Förskola; Ekologisk hållbarhet; Hållbar miljöutveckling; Balanserat arbete; Positiv framtidstro;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett pragmatiskt perspektiv granska hur en miljöcertifierad förskola arbetar balanserat med hållbar miljöutveckling och barns positiva framtidstro. Utifrån syftet utgår studien ifrån tre frågeställningar vilka berör hur arbetet med hållbar miljöutveckling bedrivs på en miljöcertifierad förskola, eventuella utmaningar med arbetet och hur arbetet påverkar barn. LÄS MER

 4. 4. Genrepedagogikens användbarhet i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Tove Dahlberg; Eva Larsson; [2020]
  Nyckelord :cirkelmodell; flerspråkiga elever; genre; genrepedagogik; styrdokument; svenska i lågstadiet;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är i första hand att besvara frågeställningen ” Vad säger forskning om genrepedagogikens användbarhet i klassrummet?”. Dessutom vill vi bidra till en ökad kunskap om genrepedagogiken och dess strukturerande arbetsmodell i de lägre årskurserna. LÄS MER

 5. 5. Kvinnorepresentation i kommunala bolagsstyrelser : En kvalitativ analys som undersöker kvinnors underrepresentation i två kommunala bolagsstyrelser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tove Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :Kommunala bolagsstyrelser; kvinnorepresentation; nomineringsprocess; politiska partier;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka orsaker till kvinnors underrepresentation i kommunala bolagsstyrelser. Detta kommer att undersökas genom att analysera nomineringsprocessen för tre politiska partier samt deras åsikter gällande kvinnorepresentation i kommunala bolagsstyrelser i Umeå. LÄS MER