Sökning: "Tove Hedvall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tove Hedvall.

  1. 1. ASYLSÖKANDE SOM BÖRDA, RESURS, HJÄLPBEHÖVANDE ELLER KRIMINELLA En kritisk diskursanalys av hur asylsökande konstrueras i Dagens Nyheter och Aftonbladet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Lovisa Eklind Bäck; Tove Hedvall; Elisabeth Frej Ödvall; [2016-01-13]
    Nyckelord :asyl; asylsökande; flykting; migration; diskurs.;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att analysera hur diskurser om asylsökande konstrueras i svenskmedia. Materialet som låg till grund för analysen publicerades under tidsperioden 1/7 – 30/92015 i Aftonbladet och Dagens Nyheter. LÄS MER