Sökning: "Tove Jais Nielsen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tove Jais Nielsen.

  1. 1. Släcka bränder och tända gnistor. : Elevhälsoteamets arbete med hälsofrämjande och förebyggande insatser.

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

    Författare :Annika Niklasson; Tove Jais Nielsen; [2018]
    Nyckelord :Elevhälsa; EHT; förebygga; hälsofrämja; KASAM; patogent perspektiv; ramfaktorteori; rektor; salutogent perspektiv; samverka; specialpedagog; systematiskt kvalitetsarbete;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka elevhälsoteams erfarenhet och uppfattning gällande samverkan i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Det är en kvalitativ studie av två skolors elevhälsoteam, där vi genomförde semistrukturerade intervjuer och ville belysa hur professioner inom elevhälsan tolkar sitt uppdrag. LÄS MER