Sökning: "Tove Olofsson Häppik"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tove Olofsson Häppik.

  1. 1. Hjärt- och lungräddning med anhöriga närvarnade : Ur ett sjuksköterskeperspektiv

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

    Författare :Tove Olofsson Häppik; Hannah Stolpe; [2018]
    Nyckelord :Hjärt- och lungräddning; sjuksköterska; anhörig; uppfattning;

    Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt- och lungräddning [HLR] är första åtgärden som vidtas vid ett hjärtstopp i syfte att bibehålla patientens liv. Vid en HLR-situation uppmuntrar globala organisationer till anhörigas närvaro. Anhörigas val till deltagande vid HLR ska vara frivilligt. LÄS MER