Sökning: "Tove Wessman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Tove Wessman.

  1. 1. Sjuksköterskors upplevelse av att ställa frågan om våld i nära relationer till kvinnor på en akutmottagning : - En kvalitativ studie

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

    Författare :Viktoria Wessman; Tove Brozén; [2014]
    Nyckelord :Nurses; routine questions; intimate partner violence; experiences; emergency care; Sjuksköterskor; rutinmässiga frågor; våld i nära relationer; upplevelser; akutsjukvård;

    Sammanfattning : Bakgrund: Mäns våld mot kvinnor förekommer i hela världen. För att upptäcka de kvinnor som blir utsatta för våld är det viktigt att våga ställa frågan om våld till kvinnor som söker vård. LÄS MER