Sökning: "Trädabolag"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Trädabolag.

 1. 1. 3:12-reglernas inverkan på generationsskiften : En analys av regeringens förslag om att införa ett undantag från bestämmelsen om samma eller likartad verksamhetvid ett ägarskifte till närstående

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Marcus Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Generationsskiften; ägarskifte; 3:12; 3:12-reglerna; neutralitet; neutralitetsprincipen; skattelagstiftning; fåmansföretag; fåmansföretagsreglerna; SOU 2016:75; prop. 2018 19:54;

  Sammanfattning : Neutralitetsprincipen är en av de mest grundläggande byggstenarna inom den svenska skattelagstiftningen. Att enskildas handlingsalternativ inte skall styras av skatteutfallet var ett av de huvudsakliga ändamålen, tillsammans med grundidén om att motverka inkomstomvandling, vid genomförandet av århundradets skattereform i början på 1990-talet. LÄS MER

 2. 2. Nya regler för generationsskiften i fåmansföretag - En analys av det senaste underlättandet för generationsskiften till närstående i ljuset av den historiska utvecklingen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Julia Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; fåmansföretag; generationsskiften; 3:12-reglerna; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Generationsskiften i familjeägda företag är mycket viktiga för de inblandade parterna men kan vara problematiska. För att uppnå bästa möjliga utfall vid ett generationsskifte är det viktigt att planera i god tid. Familjeföretag är ofta fåmansföretag och generationsskiften av dessa företag omfattas av 3:12-reglerna. LÄS MER

 3. 3. Generationsskifte i fåmansföretag – Bör överlåtelser inom närståendekretsen likställas med överlåtelser till utomstående?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Johansson; [2019]
  Nyckelord :skatterätt; skatteplanering; skatteoptimering; skatteberäkning; skatteuträkning; omstrukturering; holdingbolag; 57 kap. 4 a § IL; trädabolagsmetoden; trädabolag; 5:25-regeln; vilande aktiebolag; karensbolag; avkvalificera; passivt ägande; samma eller likartad verksamhet; verksam i betydande omfattning; undantag; fåmansföretag; 3:12; generationsskifte; närståendekretsen; utomstående; Law and Political Science;

  Sammanfattning : På grund av vissa 3:12-reglers utformning och praxis på området har överlåtelser av fåmansbolag genom den sk. trädabolagsmetoden behandlats skattemässigt olika beroende på om förvärvaren av bolaget ingår i närståendekretsen eller inte. Riksdagen har genom att bifalla Prop. LÄS MER

 4. 4. Generationsskiften i fåmansföretag - Likformigt med ett högre beskattningsutfall än vid en extern försäljning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jakob Melander; [2017]
  Nyckelord :skatterätt; fåmansföretag; 3:12-reglerna; generationsskifte; trädabolag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Fåmansföretagarreglerna syftar till att förhindra att högbeskattad förvärvsinkomst omvandlas till lägre beskattad kapitalinkomst. Inkomst som inte ryms inom årets gränsbelopp ska därför beskattas i inkomstslaget tjänst. LÄS MER

 5. 5. Begreppet samma eller likartad verksamhet : Sett utifrån ett delägarperspektiv

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Elinor Möller; [2012]
  Nyckelord :Samma eller likartad verksamhet; 3:12 reglerna; fåmansföretag; trädabolag; Skatteflyktslagen;

  Sammanfattning : Through the rulings RÅ 2010 ref. 11, HFD 2011 ref. 75 and HFD 2011 not 88 the Swedish Supreme Administrative Court have extended the concept of same or similar activities which can be found in section 57, clause 4 of the Swedish Income Tax Act. LÄS MER