Sökning: "Träningsappar"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Träningsappar.

 1. 1. Hur kan gamification fungera som motivationsfaktor i träningsappar? : En fallstudie om appen Strava och dess motivationsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Robin Axelsson; Simon Eklund; Oskar Persson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Träning genom appar : En diskursanalys av normkonstruktion i träningsappar

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emilia Johansson; Carl Norén; [2020]
  Nyckelord :Träningsappar; Diskursanalys; Idrott och hälsa; WPR; Foucault;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Studiens syfte var att undersöka hur normer och träning och kropp konstrueras i träningsappar och vilka normativa samhälleliga ideal som framträder. Frågeställningarna som undersökningen besvarade var:  Vilka representationer av genus synliggörs i materialet? Vilka krav på subjektets varande är kopplade till dessa representationer? På vilka sätt framställs material och miljöer?  Vilka representationer om kropp och träning lämnas oproblematiskt?” Metod Tre stycken träningsappar analyserades utifrån den metodologiska ansatsen diskursanalys. LÄS MER

 3. 3. Imagining Future Technology of the Horse Industry and Equestrian Sports

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Amanda Bergström; [2019]
  Nyckelord :horsetech; equestrian sport; horse-human bond; animal-computer interaction; human-computer interaction; sports technology; design fiction; ;

  Sammanfattning : Equestrian sports are amongst the largest sports and leisure activities in Sweden. One of the major reasons for engaging with horses is the bond to the horse. Just recently technology has found its way into the horse industry which otherwise is a very traditional sport. LÄS MER

 4. 4. Den nya PT:n : en kvantitativ studie om användandet av träningsappar

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sanna Larsson; Stefanie Lawler; [2017]
  Nyckelord :träningsappar; hälsa;

  Sammanfattning : Aim: The aim of our study was to examine gender and age differences in the usage of exercise apps and the reasons for using such apps. The aim was also to investigate whether there was a link between the amount of exercise and the use of exercise apps. LÄS MER

 5. 5. Träningsappar som verktyg i hälsofrämjande syfte : - Användares erfarenheter och upplevelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Emelie Thorngren; [2015]
  Nyckelord :Physical activity; Public Health; Health Promotion; Application; App; Smartphone; Fysisk aktivitet; Folkhälsa; Hälsofrämjande arbete; Applikation; Smartphone; Hälsopromotion;

  Sammanfattning : Physical inactivity is the fourth leading risk factor for global mortality. To prevent and change this the society need to develop good approaches and interventions to promote physical activity. The purpose of this thesis was to investigate which experience existing users have of smartphone training applications. LÄS MER