Sökning: "Träningsskola kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Träningsskola kommunikation.

 1. 1. PODD i interaktion : - En samtalsanalytisk fallstudie av interaktion med AKK

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Julia Bergstrand; Julia Contreras; [2019]
  Nyckelord :Augmentative and Alternative Communication AAC ; Cerebral Palsy; Pragmatic Organized Dynamic Display PODD ; Conversation Analysis; Interaction; Conversation; Communicative Project; Social Action; Alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; Cerebral Pares; Pragmatisk Organiserad Dynamisk Display PODD ; Conversation Analysis; interaktion; samtal; kommunikativa projekt; social handling;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: A language is an individual tool for stimulating and organizing concepts and thinking. Through a language, the individual is also given opportunities to understand the outside world and himself. LÄS MER

 2. 2. Samspel och kommunikation med elever med intellektuell funktionsnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Margaretha Fors; Sepideh Mosleh; [2019]
  Nyckelord :multiple disabilities; participation; intellectual disability; communication;

  Sammanfattning : I denna systematiska litteraturstudie ville vi undersöka modern forskning kring kommunikation och delaktighet för elever med flerfunktionsnedsättningar och intellektuella funktionshinder. Ämnet delaktighet för elever med flerfunktionsnedsättningar som ingår i grundsärskolans inriktning träningsskola är ett komplicerat ämne att bearbeta. LÄS MER

 3. 3. Lära för livet 2018 : en studie om bedömning av elevers kunskapsutveckling i träningsskolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Desirée Almén; [2018]
  Nyckelord :Kunskapsbedömning; formativ bedömning; feedback; dokumentation; lärare;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att bidra med kunskap om hur lärare använder kunskapsbedömning inom grundsärskolan inriktning träningsskola. Frågeställningar som har besvarats är hur lärare planerar, genomför och bedömer elevers kunskapsutveckling i grundsärskolan inriktning träningsskola, vilka metoder och verktyg som används för att bedöma dessa elevers lärande och utveckling, samt vad kunskapsbegreppet har för innebörd för lärare i grundsärskolans inriktning träningsskola. LÄS MER

 4. 4. Om vi vuxna tar ett steg tillbaka  - vad händer då? : En kvalitativ intervjustudie av hur lärare i träningsskolan arbetar för att främja interaktion mellan elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Ulrika Johansson; Therése Lundborg; [2018]
  Nyckelord :alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; grundsärskola med inriktning träningsskola; horisontell kommunikation; interaktion; kommunikativ miljö;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att beskriva och analysera på vilka sätt lärare arbetar för att främja interaktion mellan elever i grundsärskolan inriktning träningsskola. Svar söktes på hur lärare arbetar med den kommunikativa miljön, och på vilket sätt alternativ och kompletterande kommunikation kan användas för att främja den horisontella kommunikationen. LÄS MER

 5. 5. Bemötande och förhållningssätt : lärare och elevassistenters syn på sin egen roll gällande bemötande och förhållningsätt gentemot elever i grundsärskolan med inriktning träningsskola

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik

  Författare :Christina Olsson; [2018]
  Nyckelord :Bemötande; förhållningssätt; grundsärskola; träningsskola;

  Sammanfattning : Författaren till studien har under åren som klasslärare i grundsärskolan uppmärksammat hur stor betydelse bemötande och förhållningssätt har för alla elever, men i synnerhet för elever på tidig utvecklingsnivå. Konsekvenserna för eleverna kan bli stora eftersom dessa elever är i en större beroendeposition än andra elever, eftersom de oftast behöver hjälp med att hitta ett sätt att göra sin röst hörd på. LÄS MER