Sökning: "Tradingvolym"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Tradingvolym.

  1. 1. Finansmarknadens reaktioner på naturkatastrofer förorsakade av enskilda bolag : En eventstudie av katastrofen i den Mexikanska golfen 2010

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Juan Moya; Johannes Östlund; [2010]
    Nyckelord :Event study; Efficient Market Hypothesis; Random Walk; Herd Behavior; Abnormal revenue; Trading volume; Oil Gas sector; BP; Industry analysis; Natural disaster.; Eventstudie; Effektiva Marknadshypotesen; Random Walk; Flockbeteende; Abnorm avkastning; Tradingvolym; Olja Gas sektorn; BP; Sektor analyser; Naturkatastrof .;

    Sammanfattning : Bakgrund: Den 20:e april 2010 inträffade en explosion på BP:s oljeplattform Deepwater Horizon i Mexikanska Golfen. Explosionen uppstod på grund av metangas som under högt tryck expanderade på plattformen och sedan antändes. LÄS MER