Sökning: "Traditionell och reforminriktad matematikundervisning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Traditionell och reforminriktad matematikundervisning.

  1. 1. Matematikundervisning utifrån ett lärarperspektiv : En undersökning av lärares uppfattningar om god undervisning i matematik.

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

    Författare :Anna Wiklund; [2017]
    Nyckelord :Traditionell och reforminriktad matematikundervisning; sociala normer; sociomatematiska normer; didaktiskt kontrakt.;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka lärares uppfattningar om god matematikundervisning samt hur lärares uppfattningar och undervisningspraktiker förhåller sig till den traditionella bilden av matematikundervisning. Kvalitativa intervjuer med fem matematiklärare har genomförts, för att undersöka deras uppfattningar om vad som utgör god matematikundervisning, huruvida deras undervisning är reforminriktad eller traditionell, och vilka hinder eller stöd de upplever för att bedriva den matematikundervisning de önskar. LÄS MER