Sökning: "Traditionella algoritmen"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Traditionella algoritmen.

 1. 1. Break Point Detection for Strategic Asset Allocation

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Erika Madebrink; [2019]
  Nyckelord :Strategic asset allocation; Bayesian; reversible jump; Markov chain Monte Carlo; regime switching;

  Sammanfattning : This paper focuses on how to improve strategic asset allocation in practice. Strategic asset allocation is perhaps the most fundamental issue in portfolio management and it has been thoroughly discussed in previous research. We take our starting point in the traditional work of Markowitz within portfolio optimization. LÄS MER

 2. 2. Machine learning multicriteria optimization in radiation therapy treatment planning

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Tianfang Zhang; [2019]
  Nyckelord :Radiation therapy; automated planning; machine learning; multicriteria optimization; dose mimicking; dose--volume criteria; Gaussian mixture model; expectation--maximization; exponential tilting; Strålterapi; automatisk planering; maskininlärning; flermålsoptimering; dosåterskapande; dos--volym-kriterier; gaussisk blandningsmodell; förväntning--maximering; exponentiell lutning;

  Sammanfattning : In radiation therapy treatment planning, recent works have used machine learning based on historically delivered plans to automate the process of producing clinically acceptable plans. Compared to traditional approaches such as repeated weighted-sum optimization or multicriteria optimization (MCO), automated planning methods have, in general, the benefits of low computational times and minimal user interaction, but on the other hand lack the flexibility associated with general-purpose frameworks such as MCO. LÄS MER

 3. 3. Source Localization by Inverse Diffusion and Convex Optimization

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Gabriel Bengtsson; Jesper Larsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med rapporten har varit att att lokalisera källor till en emitterad substans med hjälp av en algoritm för inversdiffusion. Denna algoritm har gett lyckade resultat när den applicerats för biologisk detektering av celler och det har vidare föreslagits att körtiden skulle kunna reduceras avsevärt om algoritmen implementeras som en beräkningsgraf. LÄS MER

 4. 4. Vad innehåller och vad förändras i matematikläroboken? : En läroboksanalys utifrån hur skriftliga räknemetoder har förändrats i läroböcker för årskurs 3 före och efter införandet av Lgr11.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Pär Sundh; [2018]
  Nyckelord :Skriftliga räknemetoder; Läroböcker; Innehållsanalys; Läroplan; Kursplan; Traditionella algoritmen; Mellanledsräkning med talsorter; Tallinje; Valbar räknemetod.;

  Sammanfattning : I ett tidigare arbete (Sundh, 2016), analyserade jag 8 matematikläroböcker för årskurs 3. Den analysen ligger som grund för den här studien som utvidgar analysen till att vidare undersöka hur läroböcker inom matematik för årskurs 3 speglar kunskapskraven i respektive styrdokument Lpo94 och Lgr11, med fokus på skriftliga räknemetoder inom addition och subtraktion. LÄS MER

 5. 5. Realtidsövervakning av multicastvideoström

  M1-uppsats, KTH/Data- och elektroteknik; KTH/Data- och elektroteknik

  Författare :Waleed Hassan; Martin Hellström; [2017]
  Nyckelord :Multicast; Multicast monitoring; FFmpeg; OpenCV; BRISQUE; Image quality assessment; Support vector machine; Multicast; Multicastövervakning; FFmpeg; OpenCV; BRISQUE; Bildkvalitetsanalysering; Stödvektormaskin;

  Sammanfattning : Den enorma ökningen av multicasttjänster har visat begränsningarna hos traditionella nätverkshanteringsverktyg vid multicastkvalitetsövervakning. Det behövs någon annan form av övervakningsteknik som inte är en hårdvaruinriktad lösning så som ökad länkgenomströmmning, buffertlängd och kapacitet för att förbättra kundupplevelsen. LÄS MER