Sökning: "Traditionella finansieringskanaler"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Traditionella finansieringskanaler.

  1. 1. Crowdfunding: Ett innovativt finansieringsalternativ : Möjligheter och begränsningar som förekommer i samband med crowdfunding

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Sandro Nazar; Efrat Rohyo; [2019]
    Nyckelord :Crowdfunding; Small firms; Equity-based crowdfunding; Traditional financing; Bank loan; Crowdfunding; Småföretag; Andelsbaserad crowdfunding; Traditionella finansieringskanaler; Banklån;

    Sammanfattning : Small businesses account for most of all Swedish companies on the market. Difficulties for small businesses to seek capital come from the financial crisis 2008. The global crisis resulted in banks not granting loans to small business as often as before, mainly due to the banks asserting small business as high risks. LÄS MER