Sökning: "Traditionella kostnadssystem"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Traditionella kostnadssystem.

  1. 1. Kostnadskalkylering som stöd för Lean-produktion En fallstudie på Isaberg Rapid AB

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

    Författare :Alexander Lundgren; Marcus Svensson; [2014]
    Nyckelord :Traditionella kostnadssystem; Lean Accounting; Value Stream Costing; Box Score; Features Characteristics Costing; Produktkalkylerin;

    Sammanfattning : Allt eftersom världen blir mer globaliserad ökar konkurrensen på marknaden. Detta sätterpress på företag vilket leder till stora behov av effektivisering. Företaget Toyota har verkatframgångsrikt på marknaden, detta har medfört att deras verksamhetsstrategi fått storuppmärksamhet. LÄS MER