Sökning: "Traditionella resebyråer"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Traditionella resebyråer.

 1. 1. Back to basic : En kvalitativ studie om hur resebyråer arbetar för att få tillbaka det personliga mötet.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Alexander Persson; Philip Viktor; [2018]
  Nyckelord :Customer involvement; Digitalization; Servicescape; Productivity; Experience; Kundmedverkan; Digitalisering; Servicelandskap; Produktivitet; Upplevelse;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor Syftet med studien är att undersöka hur resebyråer som har fysisk butik kan utveckla kundens medverkan för att stärka sin verksamhet. För att klargöra syftet har vi tagit fram följande forskningsfrågor:   Vilken roll har kunden utifrån resebyråernas perspektiv? Hur kan resebyråer utveckla sina digitala plattformar för ökad kundmedverkan? Vilka fördelar erbjuder den fysiska resebyrån för kunderna, som de digitala tjänsterna inte kan?   Metod Studien har utgått ifrån en kvalitativ forskningsmetod där vi har varit deduktiva i början av arbetet, därefter utgick vi ifrån en mer induktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. If you book on your own, you travel on your own

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Miccis Lilliefelth; Lovisa Borssén Myrén; [2017]
  Nyckelord :Digitalisering; resebyråer; personlig service; konkurrens; kundmedverkan och sociala medier;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor   Syftet med uppsatsen är att undersöka hur resebyråer möter konsumenters behov i det digitala samhället som präglas av en hård konkurrens. Vi vill också klargöra hur resebyråer konkurrerar i en ny konkurrensmiljö. LÄS MER

 3. 3. Internets påverkan på den traditionella resebyråns framtid : En studie om resebyråns roll på marknaden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Natascha Eggel; Nadja Strekalova; [2015]
  Nyckelord :Traditional travel agencies; value creation; competetive advantages; informationtechnology; physical servicescape; service offering; Traditionella resebyråer; värdeskapande; konkurrensfördelar; informationsteknologi; det fysiska servicelandskapet; tjänsteerbjudandet;

  Sammanfattning : Syftet är att identifiera olika typer av värdeskapande och konkurrensfördelar som kan uppstå i den fysiska resebyrån genom att undersöka och analysera; användandet av informationsteknologin, det fysiska servicelandskapet och erbjudandet för kunden. Relaterat till syftet har vi formulerat en forskningsfråga som blev enligt följande: Hur möjliggör traditionella resebyråer skapandet av olika typer av värde för sina kunder genom sitt fysiska servicelandskap? Vår uppsats är en kvalitativ forskningsmetod, då vi eftersträvat en djup undersökning för vår valda forskningsfråga. LÄS MER

 4. 4. Strategier och kanaler vid marknadsföring för fysiska researrangörer och traditionella resebyråer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Helena Weijsenburg; Denisse Morales; [2014]
  Nyckelord :Traditional travel agencies; tour operators; online travel agents; marketing; digital media; print media; word-of-mouth; relationship marketing; positioning; customer segments; unique; Traditionella resebyråer; researrangörer; internetresebyråer; marknadsföring; digital media; tryckt media; word-of-mouth; relationsmarknadsföring; positionering; kundsegment; unikt;

  Sammanfattning : The tourism industry in Sweden has expanded in recent years and the increasing industry has meant that customers are in need of a reseller for their trips abroad. Today there are three types of retailers available. These are : Traditional travel agencies , tour operators and online travel agencies. LÄS MER

 5. 5. Internet tar över den traditionella resebyråns roll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM); Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Dan Hassan; Jenny Tang; [2012]
  Nyckelord :Turism; Internets utveckling; Resebyrå;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar:Syftet med uppsatsen är att undersöka varför Internet tar över den traditionella resebyrån. Följande frågeställningar används:• Finns det någon framtid för den klassiska resebyrån där det endast säljs resor i butik?• Finns det möjlighet att konkurrera med företag som säljer via Internet?• Vad är för- och nackdelarna mellan de båda?Metod och material:Denna studie är både en kvalitativ och en kvantitativ ansats. LÄS MER