Sökning: "Traditionsprincipen"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet Traditionsprincipen.

 1. 1. Sakrättsligt skydd avseende andelsrätter : Betydelsen av avtalets utformning som ett enkelt bolag

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Johanna Rygaard; [2021]
  Nyckelord :Sakrätt; sakrättsligt skydd; borgenärsskydd; andelsrätt; enkelt bolag; besittning; tradition; denuntiation; avtalsprincipen; NJA 1987 s. 3; NJA 1998 s. 545;

  Sammanfattning : Sakrätt tillämpas när flera olika rättigheter kolliderar och borgenärsskyddet föreskriver när en part kan få skydd mot sin motparts borgenärer. För att uppnå ett sådant borgenärsskydd krävs att ett sakrättsligt moment företas och vilket sakrättsligt moment som ska beaktas varierar beroende på egendomsslag. LÄS MER

 2. 2. Separationsrätt till virtuell egendom : En utredning av möjligheterna till sakrättsligt skydd för virtuell egendom i datorspel genom separationsrätt på grund av bibehållen och förvärvad äganderätt

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Anton Friman; [2021]
  Nyckelord :sakrätt; separationsrätt; konkurs; utmätning; obeståndsrätt; virtuell egendom; immaterialrätt; Linköping;

  Sammanfattning : Virtuell egendom avser objekt som existerar inom ramen för ett datorspel. Denna typ av egendom innehar fyra grundläggande egenskaper; avsaknad av fysisk form, beständighet,rivalitet och interaktivitet. Kombinationen av egenskaper kan anses vara unik för virtuell egendom. Däremot delas flera egenskaper med annan egendom. LÄS MER

 3. 3. Borgenärsskydd för lösöre i överlåtarens vård : Besittningskonstitut – hur främmande är det egentligen för svensk sakrätt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Axel Danielson; [2021]
  Nyckelord :Limited right possessor; possession agency; delivery principle; Draft Common Frame of Reference DCFR ; Tradition; traditionsprincipen; denuntiation; denuntiationsprincipen; rådighet; rådighetsavskärande; sken av rådighet; publicitet; besittning; lösöre; förfogandemöjlighet; förfoganderätt; vård; medelbar besittning; omdelbar besittning; borgenärsskydd; besittningskonstitut; äganderätt; Constitutum possessorium; traditio brevi manu; traditio longa manu; animus; corpus;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Retentionsrätt av lösa saker och immaterialrätter – En borgenärs dilemma

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lowe Lossing; [2020]
  Nyckelord :civilrätt; EU-rätt; förmögenhetsrätt; immaterialrätt; sakrätt; retentionsrätt; detentionsrätt; preskription; köplagen; konnexitet; panträtt; äganderättsförbehåll; patent; CISG; handelsbalk; förmånsrätt; insolvensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det finns ett antal faktorer som krävs för att en ekonomi ska kretsa fritt utan störningar eller stagnation. Några av dessa faktorer är förstås på nationalekonomisk basis, andra är juridiska. LÄS MER

 5. 5. Traditionsprincipen och avtalsprincipen. Bör Sverige följa det danska exemplet och införa avtalsprincipen vid köp av lösöre?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Clara Herrlin; [2018]
  Nyckelord :sakrätt; traditionsprincipen; avtalsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate and compare the doctrine of traditio (known as traditionsprincipen) and the principle of contract in the area of Swedish property law in order to evaluate which alternative should be used in future in Sweden. To give a new perspective, the Swedish findings will be compared to the situation in Denmark where a contractual principle is already in effect. LÄS MER