Sökning: "Traffic accident"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden Traffic accident.

 1. 1. Effekter av att prioritera cyklande i korsningar : Cykelöverfarten som medel att nå politiska mål om jämställdhet, trafiksäkerhet och hållbara transporter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Tomas Helleberg; [2020]
  Nyckelord :BIcycle; Bicycle crossing; Sustainable transport; Traffic safety; Gender Equality; Vision zero; Cykel; Cykelöverfart; Hållbara transporter; Trafiksäkerhet; Jämställdhet; Nollvision;

  Sammanfattning : För att studera effekterna av att samhället prioriterar cyklande i ej signalreglerade korsningar, har en tvärvetenskaplig litteraturstudie om attraktiv cykelinfrastruktur och trafiksäkerhet genomförts tillsammans med en före-efter studie som genomförts vid fyra nya cykelöverfarter som byggts i Umeå. Cykelöverfarten är en ny typ av korsning som infördes 2014 som prioriterar cyklande likt gående prioriteras på övergångsställen efter den så kallade zebra-lagen, men cykelöverfartens utformningskrav med hastighetsäkring skyltar och vägmarkering innebär att korsningar måste byggas om för att bli cykelöverfarter, och deras spridning i landet varierar, där Gävle kommun tidigt har varit framstående. LÄS MER

 2. 2. An approach to automate accident scenario generation using recurrent neural networks

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Ludvig Oliver Gee; Ian Rhys Jenkins; [2019-11-26]
  Nyckelord :Machine Learning; Recurrent Neural Networks; Active Safety Systems; Scenario Generation; Testing; Time Series Prediction;

  Sammanfattning : There is a need to improve the test procedure of Active Safety Systems through the automation of scenario generation, especially accident scenarios that are critical for testing. The purpose of this thesis is to provide an approach to automate the test generation process using machine learning. LÄS MER

 3. 3. Work is where my bike is. Identifying windows of opportunity for bike commuting in the heart of Germany’s car industry

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Sandra Seethaler; [2019]
  Nyckelord :Sustainability Science; Behaviour Analysis; Bike Communiting; Sustainable Mobility; Transport Planning; Germany; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Germany, country of diesel bans and postponed climate goals, the region of Baden-Württemberg, as the heart of the country’s car industry, faces especial challenges. Due to its highly car-oriented transport system and topographical structure, the region is notorious for some of the country’s worst air quality levels. LÄS MER

 4. 4. Riskanalys och tunnlar – hur bör händelser med låg sannolikhet och hög konsekvens hanteras?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Olivia Wernberg; Hanna Eklöf; [2019]
  Nyckelord :high impact; low probability; risk analysis; tunnel safety; major accident; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Events that can be described as high impact and low probability (HILP-events) have been proven difficult to deal with, for example background data often is sparse. Due to the construction of traffic tunnels these events need to be taken into consideration. LÄS MER

 5. 5. Uppfinningar och upprättelse - Om brottsoffer, straffansvar och självkörande fordon i ljuset av Utredningen om självkörande fordon på väg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Edvin Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; självkörande fordon; straffansvar; brottsoffer; upprättelse; SOU 2018:16; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I framställningen analyseras de straffrättsliga övervägandena i slutbetänkandet av Utredningen om självkörande fordon på väg (SOU 2018:16) ur ett brottsofferperspektiv. Brottsofferperspektivet grundar sig i viktimologisk forskning som framhåller upprättelse som ett centralt behov hos skadade individer. LÄS MER