Sökning: "Trafikolycka"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Trafikolycka.

 1. 1. Transport av explosivt gods - Känner vi till riskerna?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Felicia Rådne; [2020]
  Nyckelord :ADR klass 1; explosivt gods; explosiva ämnen och föremål; farligt gods; fordonsbrand; händelseträd; risk; riskanalys; trafikolycka; vägtransport; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The transport of dangerous goods is associated with the risk of accidents with potentially severe consequences. Therefore, risk analyses are performed before allowing for the exploitation of land near roads designated for the transportation of such goods. LÄS MER

 2. 2. Unga mäns riskbeteende i trafiken

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Kajsa Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Trafik; risk; olyckor; genus; förebyggande åtgärder; riskbeteende; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During decades men, and especially young adults, have been overrepresented in statistics for traffic accidents. It is known that this trend is linked to men’s riskier behaviour when driving. Sweden has a zero vision (Nollvisionen), which states that no one should die or be seriously injured in traffic and is applied for all road safety work. LÄS MER

 3. 3. Samma riskkällor – olika processer: En studie om hur skydd mot olyckor och extraordinära händelser integreras i kommunala planprocesser

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Louise Ekvall; Erik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Samhällsplanering; riskhantering; krishantering; fysisk planering; LSO; LEH; PBL; planprocess; samhällsviktig verksamhet; samhällsviktig funktion; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In a Swedish context there are different processes, actors and laws concerning protection against accidents and crises management. A crisis is defined as an imminent threat of disruption in critical societal functions or critical infrastructures. By this definition of crisis there is a connection between the built environment and crisis management. LÄS MER

 4. 4. Vägen till 2.0 : Att hantera en allvarlig hjärnskada

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

  Författare :Malin Blom; [2018]
  Nyckelord :Brain injury; Accident; Traffic accident; Graphic design; Typography; Rehabilitation; Coma; Ranchos Los Amigos; Levels of cognitive functioning; Support for relatives; Own experience; Trial; Hit-and-run; Medical records; Graphic voices; Design activism; Readability; User-centered design; Hjärnskada; Olycka; Trafikolycka; Grafisk formgivning; Design; Typografi; Rehabilitering; Koma; Ranchos Los Amigos; Kognitiva funktionsnivåer; Anhörigstöd; Självupplevt; Rättegång; Smitning; Olovligt avvikande från trafikolycksplats; Journalanteckningars syfte; Grafiska röster; Designaktivism; Läsbarhet; Användarcentrerad design;

  Sammanfattning : Mitt masterprojekt är en bok som syftar till att stötta anhöriga till personer med förvärvad hjärnskada, där jag använder mig själv och min egen rehabilitering efter en smitningsolycka som fallstudie. ... LÄS MER

 5. 5. Samhällsekonomiska effekter av vinterväghållning för gående. : En kostnads- nyttoanalys av vinterväghållning och gångtrafikanters singelolyckor i Stockholms stad.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Angelina Mattsson; [2017]
  Nyckelord :Pedestrian; accidents; cost benefit analysis; winter; snow; Stockholm; injury; municipality; maintenance; Fotgängare; olyckor; kostnads- nyttoanalys; vinter; snö; Stockholm; skada; kommun; vinterväghållning; fallolyckor;

  Sammanfattning : Gångtrafikanters singelolyckor är Stockholms i särklass vanligaste trafikolycka och bland orsakerna till olyckorna beror en majoritet på dålig snöröjning eller halkbekämpning. Kommunen antar därför att samhällskostnaderna är höga och för att kunna prioritera vinterväghållningen behöver anmälningar om halkolyckor studeras samt jämföras med olycksstatistiken. LÄS MER