Sökning: "Trafikolycka"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Trafikolycka.

 1. 1. Unga mäns riskbeteende i trafiken

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Kajsa Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Trafik; risk; olyckor; genus; förebyggande åtgärder; riskbeteende; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During decades men, and especially young adults, have been overrepresented in statistics for traffic accidents. It is known that this trend is linked to men’s riskier behaviour when driving. Sweden has a zero vision (Nollvisionen), which states that no one should die or be seriously injured in traffic and is applied for all road safety work. LÄS MER

 2. 2. Samma riskkällor – olika processer: En studie om hur skydd mot olyckor och extraordinära händelser integreras i kommunala planprocesser

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Louise Ekvall; Erik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Samhällsplanering; riskhantering; krishantering; fysisk planering; LSO; LEH; PBL; planprocess; samhällsviktig verksamhet; samhällsviktig funktion; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In a Swedish context there are different processes, actors and laws concerning protection against accidents and crises management. A crisis is defined as an imminent threat of disruption in critical societal functions or critical infrastructures. By this definition of crisis there is a connection between the built environment and crisis management. LÄS MER

 3. 3. Vägen till 2.0 : Att hantera en allvarlig hjärnskada

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

  Författare :Malin Blom; [2018]
  Nyckelord :Brain injury; Accident; Traffic accident; Graphic design; Typography; Rehabilitation; Coma; Ranchos Los Amigos; Levels of cognitive functioning; Support for relatives; Own experience; Trial; Hit-and-run; Medical records; Graphic voices; Design activism; Readability; User-centered design; Hjärnskada; Olycka; Trafikolycka; Grafisk formgivning; Design; Typografi; Rehabilitering; Koma; Ranchos Los Amigos; Kognitiva funktionsnivåer; Anhörigstöd; Självupplevt; Rättegång; Smitning; Olovligt avvikande från trafikolycksplats; Journalanteckningars syfte; Grafiska röster; Designaktivism; Läsbarhet; Användarcentrerad design;

  Sammanfattning : Mitt masterprojekt är en bok som syftar till att stötta anhöriga till personer med förvärvad hjärnskada, där jag använder mig själv och min egen rehabilitering efter en smitningsolycka som fallstudie. ... LÄS MER

 4. 4. Självkörande fordon - problematiken kring förare och straffansvar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Ahlgren; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar problemet kring självkörande fordon och ansvarsfrågan som än så länge inte har behandlats av lagstiftaren eller svensk domstol. Uppsatsens frågeställning är om någon annan än bilens AI kan anses vara förare och om den personen kommer vara straffrättsligt ansvarig vid en trafikolycka. LÄS MER

 5. 5. Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att ha varit inblandad i en trafikolycka i tjänsten.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Henrik Hammarstrand; [2016]
  Nyckelord :Ambulansolyckor; Prehospital omvårdnad; Akutsjukvård.;

  Sammanfattning : Enligt hälso- och sjukvårdslagen ansvarar Landsting och regioner för ambulanssjukvården och att det finns ambulansresurser. Ett ambulansuppdrag börjar då larmcentralen får ett larm och slutar när patienten överlämnas på mottagande enhet, det vill säga sjukhus eller vårdcentral. LÄS MER