Sökning: "Trafikpedagogik"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Trafikpedagogik.

  1. 1. Körkortsutbildning efter GDE-matrisen : Hur trafiklärare uppfattar sin pedagogiska roll

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi

    Författare :Anders Ahlberg; [2016]
    Nyckelord :Trafiklärare; Trafikpedagogik; GDE; Transformativ undervisning; Kognitiv neuropsykologi;

    Sammanfattning : Denna kandidatuppsats undersöker hur trafiklärare uppfattar målen med Transportstyrelsens nya kursplan (2006) och hur de undervisar för att eleven ska nå målen i kursplanen. Studien är av explorativ karaktär och därför valdes en kvalitativ ansats med empiri i form av intervjudata. LÄS MER