Sökning: "Transactional leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden Transactional leadership.

 1. 1. Leadership Contribution to Organizations During Pandemic Disruption : a case Study of Private Swedish Organizations

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Ismail Fakhro; [2021]
  Nyckelord :challenges; disruption; leadership; opportunities; organizations; pandemic; ledarskap; möjligheter; organisation; pandemi; störningar; utmaningar;

  Sammanfattning : Organizations globally faced a disruption throughout the pandemic outbreak from December 2020 onwards. Following the outbreak, regulations and measurements to stop the Covid-19 have been imposed on some sectors, while they remained as recommendations in others. LÄS MER

 2. 2. Medarbetarnas förväntningar på ledarskapet och de faktorer som främjar produktivitet inom organisationer.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Sara Wapner; [2021]
  Nyckelord :Leadership styles; leadership; leaders; employees; situations-adapted leadership; transformative leadership; transactional leadership; productivity; Ledarskapsstilar; ledarskap; ledare; medarbetare; situationsanpassat ledarskap; transformativt ledarskap; transaktionellt ledarskap; produktivitet;

  Sammanfattning : Ledarskap är ett väl studerat område som många forskare tagit sig an. Bergengren (2003) menar att ledarskap är en process som syftar till att en ledare ska påverka andra att nå ett gemensamt mål. LÄS MER

 3. 3. Leadership Behavior & its influence on Knowledge Management : A case study of a maritime crewing SME

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nikoleta Pyrovolaki; Jingxin Liu; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Leadership Behavior and Knowledge Management are two very important themes in Business Administration. The purpose of this study is to examine how Leadership Behavior influences Knowledge Management practices in business organizations. LÄS MER

 4. 4. Leadership behavior & its influence on Knowledge Management : A case study of a maritime crewing SME

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nikoleta Pyrovolaki; Jingxin Liu; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Leadership Behavior and Knowledge Management are two very important themes in Business Administration. The purpose of this study is to examine how Leadership Behavior influences Knowledge Management practices in business organizations. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap i byggbranschen : En kvalitativ studie om hur ledarskap kan bedrivas för att främja högt medarbetarskap och därmed åstadkomma en god psykosocial arbetsmiljö och effektivare produktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Emma Helander; Therese Beckman; [2020]
  Nyckelord :site management; leadership; transformational leadership; transactional leadership; laissezfaire leadership; structure-oriented; relationship-oriented; change-oriented; employeeship; psychosocial work environment; efficiency; economy; job satisfaction; construction production; Peab; platsledning; ledarskap; transformativt ledarskap; transaktionellt ledarskap; laissez-faire ledarskap; strukturorienterad; relationsorienterad; förändringsorienterad; medarbetarskap; psykosocial arbetsmiljö; effektivitet; ekonomi; arbetsglädje; byggproduktion; Peab;

  Sammanfattning : I arbetsgrupper som innehåller individer med olika beteenden kan det ibland vara svårt att veta hur ett ledarskap ska bedrivas för att det ska vara tydligt samtidigt som det är effektivt och gynnar verksamheten och dess medarbetare. Ett bra ledarskap ska generera ett medarbetarskap som gör att yrkesarbetarna känner sig delaktiga och därmed engagerar sig mer i arbetsplatsen och medarbetarna. LÄS MER