Sökning: "Transaktionskostnad"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet Transaktionskostnad.

 1. 1. Online intra-day portfolio optimization using regime based models

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Sara Hafström Fremlin; [2019]
  Nyckelord :Multi-period portfolio selection; Model predictive control; Hidden Markov model; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In this thesis model predictive control (MPC) is used to dynamically optimize a portfolio where the data is sampled every 5 minutes. Previous research has shown how MPC optimization applied to daily sampled financial data can generate a portfolio that exceeds the value of standard portfolio strategies such as Strategic asset allocation. LÄS MER

 2. 2. Den ekonomiska politiken begränsar flyttviljan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jakob Gustafsson; Eric Lagerlöf; Daniel Bokhari Friberg; [2019]
  Nyckelord :Transaktionskostnad; Ekonomisk politik; Ränta; Amorteringskrav; Uppskov; Reavinstbeskattning; Flyttkedjor; Lock-in-effekt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Den ekonomiska politiken begränsar flyttviljan Seminariedatum: 2019-05-27 Ämne/kurs: FF321F Författare: Daniel Bokhari Friberg, Eric Lagerlöf och Jakob Gustafsson Handledare: Martin Grander Nyckelord: Transaktionskostnad, ekonomisk politik, ränta, amorteringskrav, uppskov, reavinstbeskattning, flyttkedjor, lock-in-effekt. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som påverkar äldre människors benägenhet att flytta samt vilken effekt den nuvarande ekonomiska politiken har på den svenska bostadsmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Komparativ fallstudie om svenska hushålls internationella fastighetsinvesteringar i Kroatien och Montenegro

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emir Kadric; Robin Zecevic; [2019]
  Nyckelord :Hushåll; Sverige; Montenegro; Kroatien; Under utvecklade länder; Utvecklade länder; Privata investerare; Äganderätt; Institutioner; Transaktionskostnad; EU; Investering; Sweden; Montenegro; Croatia; under devolved countries; developed countries; private investors; property right; institutions; transaction cost; Investment; Household;

  Sammanfattning : Uppsatsen strävar efter att jämföra svenska hushålls fastighetsinvesteringar i ett EU land (Kroatien) och ett land utanför EU (Montenegro). Uppsatsen analyserar empiriska resultatet för att hitta både det positiva och det negativa som en investering i länderna medför. LÄS MER

 4. 4. Regleringen av mörk handel via MiFID II -Marknadsperspektiv på motsättningen mellan informationstillgänglighet och transaktionskostnader för den eektiva marknaden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Patricks; Mathias Wahlén; [2018-05-08]
  Nyckelord :MiFID; eektiv marknad; informationstillgänglighet; transaktionskostnader; HFT; mörk handel; dark pool; högfrekvenshandel; marknadspåverkan; OTC;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har mörka handelsplatser (dark pools) växt fram på de europeiska nansmarknaderna. På dessa marknader kan en orders marknadspåverkan (transaktionskostnad) reduceras genom att låta ordern vara dold för utomstående tills den gått igenom. LÄS MER

 5. 5. Finansiell innovation : En studie om digitalisering inom den finansiella sektorn

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Charlotte Roedenbeck; Jonatan Andom; [2018]
  Nyckelord :Blockchain technology; financial sector; transparency; efficiency; Blockchain; digitalization; innovation; transaction cost; Blockchainteknologin; finansiella sektorn; transparens; effektivitet; Blockchain; digitalisering; innovation; transaktionskostnad;

  Sammanfattning : Utvecklingen av dagens teknik tilltar i en otrolig hastighet ochvärlden definieras mer och mer av globalisering, digitalisering,uppkoppling och omgående tillgång till information, produkter ochtjänster. Digitaliseringen har en stark inverkan på den finansiellasektorn då många produkter på den finansiella marknaden idag ärinformationsbaserade. LÄS MER