Sökning: "Transaktionskostnadsteorin TCE"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Transaktionskostnadsteorin TCE.

 1. 1. Osäkerhetens roll inom molntjänster

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alex Christensson; Sam Lidström; Henrik Prior; [2017]
  Nyckelord :Transaktionskostnader; Molntjänster; Osäkerhet; Opportunism; Begränsad Rationalitet; Transaction Costs Economics; Cloud Computing Services; Uncertainty; Bounded Rationality.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Osäkerhetens roll inom molntjänster Seminariedatum: 2017-06-02 Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Alex Christensson, Sam Lidström, Henrik Prior Handledare: Hans Knutsson Nyckelord: Transaktionskostnader, Molntjänster, Osäkerhet, Opportunism, Begränsad Rationalitet. Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur transaktionskostnadsteorin med osäkerhet som utgångspunkt, kan förklara molntjänsters empiriska utveckling sett till företags val av organiseringsform. LÄS MER

 2. 2. Trustication costs- En studie av förtroende och efterlevnad i en franchisekedja

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Leila Adrovic; Daniel Carlsson; Johanna Jonsson; Jens Leire; [2016]
  Nyckelord :Transaktionskostnadsteorin TCE ; Opportunism; Förtroende; Efterlevnad; Franchise; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att genom empiriskt underlag från franchiserelationer bidra med ytterligare information angående hur en agents förtroende för en principal påverkar en agents opportunistiska beteende, och i förlängningen huruvida en agents förtroende för en principal är en faktor som bör beaktas i transaktionskostnadsteorin. Metod: Studien genomfördes med kvalitativ metod där en induktiv ansats användes. LÄS MER

 3. 3. Egna märkesvaror och beslut kring vertikal integration

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Moell; Petra Charlotte Rebecka Görman; Alexander Martin Alm; [2015]
  Nyckelord :Private Labels; Brands; Vertical integration; Transaction cost theory; Resource-based view; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Datum för seminarie: Kurs: Författare: Handledare: Nyckelord: Forskningsfråga: Metod: Teoretisk referensram: Empiri: Resultat: Abstrakt “Egna märkesvaror och beslut kring vertikal integration” - En fallstudie av beslutsprocessen inom ICA. 2015- 01-16 FEKH19, Kandidatarbete, 15 högskolepoäng Alexander Alm, Petra Görman, Maximilian Moëll Niklas Hallberg Egna märkesvaror (EMV), leverantörsmärkta varor LMV, vertikal integration, transaktionskostnadsteorin (TCE), resursbaserad teori (RBV). LÄS MER