Sökning: "Transformativa teknologier"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Transformativa teknologier.

  1. 1. Det “transformativa” i transformativa teknologier : En studie om investeringar inom området transformativ teknologi och dess transformativa egenskaper

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

    Författare :David Agerberg; Sofia Selenius; [2021]
    Nyckelord :Transformative Technologies; Social Change; Diffusion of Innovation; Technological Innovation; Institutional Theory; Markers of transformative tech; Venture Capital Strategies; Transformativa teknologier; Diffusion of Innovation; Teknisk Innovation; Institutionell Teori; Karaktärsdrag för transformativ teknologi; Investeringsstrategier;

    Sammanfattning : Teknologiers transformativa förmågor har stor potential att bidra till förändring som gynnar samhällen, miljön och mänskligt välbefinnande. Världen står idag inför många stora utmaningar som klimatförändringar och omfattande digitala förändringar. LÄS MER