Sökning: "Transformative leadership"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade orden Transformative leadership.

 1. 1. Ledarskap på distans inom personlig assistans : Uppfattningar av påverkan på medarbetares lärande och uppfattningar av förändringar i verksamheten

  Magister-uppsats,

  Författare :Razija Telo; [2021]
  Nyckelord :leadership; distance leadership; personal assistance; learning; change processes in organizations;

  Sammanfattning : Introduction: The major changes which are in progress in today’s society affect, among other things, leadership that is exercised at a distance. In order for leaders of personal assistance organizations to be able to adapt their organization to the outside world, learning and leadership are crucial, and it is therefore important to explore how distance leaders in personal assistance perceive their impact on their employees' learning, and how these leaders perceive changes that take place in the organization. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap på distans : En kvalitativ studie om hur ledarskapet har påverkats av covid-19

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Shadi Norozi; Ludwig Lindström; [2021]
  Nyckelord :Ledarskap; Distansledarskap; Kommunikation; Transaktionellt ledarskap; Transformativt ledarskap; Situationsanpassat ledarskap; Virtuellt ledarskap; Ledarskap under stress; Covid-19;

  Sammanfattning : This work aims to give the reader a deeper understanding of the challenges that arise in the event of forced digital leadership at a distance, as well as what characterizes a good leader during change with an uncertain future where communication takes place at a distance. At the end of 2019, the world was shaken by the covid-19 virus, which was soon classified as a pandemic. LÄS MER

 3. 3. Medarbetarnas förväntningar på ledarskapet och de faktorer som främjar produktivitet inom organisationer.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Sara Wapner; [2021]
  Nyckelord :Leadership styles; leadership; leaders; employees; situations-adapted leadership; transformative leadership; transactional leadership; productivity; Ledarskapsstilar; ledarskap; ledare; medarbetare; situationsanpassat ledarskap; transformativt ledarskap; transaktionellt ledarskap; produktivitet;

  Sammanfattning : Ledarskap är ett väl studerat område som många forskare tagit sig an. Bergengren (2003) menar att ledarskap är en process som syftar till att en ledare ska påverka andra att nå ett gemensamt mål. LÄS MER

 4. 4. "Återigen samtalet, jag kollar läget, kan jag göra något speciellt för dig?" : En studie om förändringen till att leda på distans inom ett fackförbund

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Monica Isaksson; Malin Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :Distansarbete; ledarskap; krissituation; fackförbund; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : This is a qualitative study from a leadership perspective. The purpose of this study is to gain knowledge about how leaders within a trade union are affected by the sudden and forced change from leading mainly workplace-based work to lead through teleworking, with a special focus on the changed work environment. LÄS MER

 5. 5. Transformativ klimatanpassning inom Sveriges vattenförvaltning : En kvalitativ innehållsanalys av styrdokument inom vattenförvaltningen.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Anna Johansson; [2020]
  Nyckelord :Climate adaptation; water framework directive; multi-level governance; strategic leadership and co-creation; environmental justice; Klimatanpassning; vattendirektivet; flernivåstyrning; strategiskt ledarskap och samskapande; miljörättvisa;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar ämnet klimatanpassning inom vattenförvaltningen i Sverige som härleds från Europeiska Unionens ramdirektiv för vatten. Sveriges vattenresursers utsätts för påfrestningar från klimatförändringar. LÄS MER