Sökning: "Transformbaserade förtränade språkmodeller"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Transformbaserade förtränade språkmodeller.

  1. 1. Fine-Tuning Pre-Trained Language Models for CEFR-Level and Keyword Conditioned Text Generation : Acomparison between Google’s T5 and OpenAI’s GPT-2

    Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

    Författare :Quintus Roos; [2022]
    Nyckelord :Transformed-based Pre-trained Language Models; Natural Language Processing; Natural Language Generation; Conditional Text Generation; Text Classification; Fine-tuning; English Language Learning.; Transformbaserade förtränade språkmodeller; naturlig språkbehandling; naturlig språkgenerering; betingad textgenerering; finjustering; instruktionsjustering; engelska inlärning.;

    Sammanfattning : This thesis investigates the possibilities of conditionally generating English sentences based on keywords-framing content and different difficulty levels of vocabulary. It aims to contribute to the field of Conditional Text Generation (CTG), a type of Natural Language Generation (NLG), where the process of creating text is based on a set of conditions. LÄS MER