Sökning: "Transitivitetsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Transitivitetsanalys.

 1. 1. Ett jämställt språk, en jämställd historia? : En kritisk diskursanalys av läromedel i historia utifrån ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Linda Lans; [2018]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; transitivitetsanalys; genus; läroböcker; historia;

  Sammanfattning : Genom språket och våra språkliga handlingar skapar och återskapar vi föreställningar om oss själva och vår omgivning, således är språket inte bara ett verktyg för kommunikation. I föreliggande studie undersöks språkliga handlingar som existerar inom en avgränsad kontext i skolans sfär och som är kopplade till kön. LÄS MER

 2. 2. Lättläst mellan raderna : En jämförande transitivitetsanalys mellan skönlitterär text och dess lättlästa version utifrån ett läsförståelseperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Michael Bakken; [2018]
  Nyckelord :Transitivity analysis; comparative analysis; reading comprehension; literature; easy read; Transitivitetsanalys; komparativ analys; läsförståelse; lättläst; skönlitteratur;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to analyze, investigate and compare the eventual differences within the aspects of the ideational metafunction, of the systemic functional linguistics, between two fictional novels and their respective easy-Swedish versions, looking at chosen variables within the theory. The study also investigates how the eventual differences, effects the potential reader by setting the results of the analysis against contemporary research in reading comprehension. LÄS MER

 3. 3. Det var en gång... : En processanalys av inledningar till barn- och ungdomslitteratur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Mazouch; [2017]
  Nyckelord :Processer; transitivitetsanalys; systemisk-funktionell grammatik; barnlitteratur; ungdomslitteratur;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur barn- och ungdomslitteratur inleds, samt om det finns några specifika parametrar som avgör hur en bok inleds. Undersökningen har gjorts på ett material av åtta stycken barn- och ungdomsböcker for åldrarna 6 år upp till tonår/ungdom, där det air de första 40 meningarna i varje bok som undersökts. LÄS MER

 4. 4. Vetenskapligt skrivande med svenska som andraspråk : En systemisk-funktionell analys

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Anna-Karin Rodhe; [2016]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; nationella prov; systemisk-funktionell grammatik; SFG; transitivitetsanalys; grammatisk metafor; vetenskapligt skrivande;

  Sammanfattning : Med den systemisk-funktionella grammatiken som grund kan vetenskapligt skrivande definieras utifrån en hög andel grammatiska metaforer och relationella processtyper. Syftet med studien är att undersöka vetenskapligt skrivande ur ett systemisk-funktionellt perspektiv hos skribenter med svenska som andraspråk, med olika lång erfarenhet av akademiska studier och tid i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Om bedömandets konst : En textanalys av litteraturkritik ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Matilda Granberg; [2016]
  Nyckelord :litteraturkritik; systemisk-funktionell grammatik; transitivitetsanalys; genussystemet;

  Sammanfattning : Litteraturkritiken har under sin historia länge varit ojämställd, och fast i det genussystem, där, enligt Yvonne Hirdman, män höjs upp över kvinnor i en hierarki. Under 1900-talet har utvecklingen inom kritiken dock gått i en mer jämställd riktning. LÄS MER