Sökning: "Transkulturell omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade orden Transkulturell omvårdnad.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenheter och strategier av att vårda patienter med annan språktillhörighet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofia Petersson; Nanna Brown; [2021]
  Nyckelord :Kommunikation; språkliga barriärer; transkulturell omvårdnad; tolk; delaktighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid årsskiftet 2019 var antalet utrikes födda i Sverige över två miljoner. Invandringens kraftiga tillväxt gör att patienter med annan språktillhörighet blir allt vanligare inom hälso- och sjukvård. LÄS MER

 2. 2. Kulturell mångfald i vården : En litteraturöversikt om sjuksköterskans upplevelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Mehnoush Attarbashi; Sara Perlestam; [2021]
  Nyckelord :Kulturell mångfald; Kulturella skillnader; Litteraturöversikt; Personcentrerad vård; Sjuksköterskans upplevelse; Transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mellan år 2009 och 2018 ökade mångkulturalitet i världen och människor från olika kulturella bakgrunder tog med sig bland annat unika tro, värderingar och normer. Synen på hälsa, sjukdom och behandling var också varierande och detta skapade därför utmaningar för hälso- och sjukvård. LÄS MER

 3. 3. Språkliga barriärer i mötet mellan sjuksköterska och patient : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Kimya Pedrami; Maria Vahlberg; [2021]
  Nyckelord :nurse; patients; communication barriers; language; experience; sjuksköterska; patienter; kommunikationsbarriärer; språk; erfarenhet; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Migration är vanligt förekommande i världen och en anledning till att människor behöver söka hälso- och sjukvård i ett nytt land. I mötet med vården kan det då uppstå svårigheter med kommunikationen gällande språkliga barriärer mellan patient och sjuksköterska. LÄS MER

 4. 4. Vård och omsorg trots en språkbarriär : En litteraturstudie om sjuksköterskans strategier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Catrin Nibelius; Iltija Shokirova; [2021]
  Nyckelord :Språkbarriär; Personcentrerad omvårdnad; Transkulturell omvårdnad; Patientsäkerhet; Sjuksköterskans strategier; Tolk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet invånare som inte talar det officiella språket och som har en kulturell bakgrund som skiljer från de flesta i Sverige blir allt vanligare. Vården måste besitta strategier för att kunna förse alla invånare i Sverige med jämlik vård. LÄS MER

 5. 5. ATT SKAPA EN GEMENSAM FÖRSTÅELSE Transkulturella möten inom vården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Felicia Säll; Olle Tegelberg; [2020-08-06]
  Nyckelord :transkulturell; transkulturell omvårdnad; interkulturell kommunikation; kulturell kompetens; omvårdnad; sjuksköterskors upplevelser; patienters upplevelser; mångkulturellt samhälle;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den kulturella mångfalden i Sverige innebär nya utmaningar för personal inomhälso- och sjukvården. Idag möter sjuksköterskor patienter från hela världen i högreutsträckning än tidigare, patienter med annan kulturell bakgrund och språk samt förväntningaroch uppfattningar om hälsa ohälsa. LÄS MER