Sökning: "Translanguaging"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade ordet Translanguaging.

 1. 1. Språkinlärning på fritidshemmet : En kvalitativ intervjustudie gällande framgångsfaktorer i fritidshemmets arbete med andraspråkselevers språkinlärning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola

  Författare :Annika Brisenfjord; Victoria Hjoberg; [2021]
  Nyckelord :Andraspråkselev; Andraspråksinlärning; Fritidshem; Framgångsfaktorer; Stöttning; Samspel Relationer; Translanguaging;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa framgångsfaktorer i andraspråksinlärning på fritidshemmet. Genom att åskådliggöra dessa framgångsfaktorer, vill vi bidra till fältet med metoder samt resurser som lärarna beskriver främjar andraspråksinlärning. LÄS MER

 2. 2. Arabisktalande elevers användning av språkliga resurser i matematikämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Huda Alhadi Alhasani; Sundus Zaki; [2021]
  Nyckelord :Arabisktalande elever; kodväxling; LAR-modell; matematik; språkliga skillnader; translanguaging;

  Sammanfattning : I tidigare forskningslitteratur behandlas flerspråkighet som en resurs utifrån olika perspektiv i matematikklassrummet. Många studier förespråkar användningen av elevernas alla språkliga resurser i undervisningen, för att främja kunskaps- och identitetsutveckling. LÄS MER

 3. 3. Ett transspråk : Flerspråkighet i Fredrik Ekelunds/Marisol M:s diktsamling Läppstifterska

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Alva Bäcklund; [2021]
  Nyckelord :flerspråkighet; språkväxling; lyrik; poesi; svenska som andraspråk; lyrikanalys; flerspråkig litteratur; translanguaging; transspråk; Fredrik Ekelund; Marisol M; Haapamäki och Eriksson;

  Sammanfattning : Föreliggande studie är en systematisk analys av språkväxlingen i den samtida diktsamling Läppstifterska, skriven av Fredrik Ekelund/Marisol M. Språkväxlingens form och funktioner samt samspel med textinnehåll står i fokus och är också de komponenter analysen syftar till att belysa. LÄS MER

 4. 4. Translanguaging i en interkulturell läroplan? -en innehållsanalys av ämnet svenska som andraspråk i tre läroplaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Maja Holgersson; Edith Olsson; [2021]
  Nyckelord :Intercultural; Translanguaging; Multilingualism; Curriculum; Primary-School and Pedagogy;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how and if the intercultural approach is visible in three Swedish curricula, and if and how there are signs of or lack of the translanguaging perspective in the analyzed curricula. The analyzed material is Lpo94 revised 1996, Lgr11 revised 2019 and Lgr11 revised 2021. LÄS MER

 5. 5. Användningen av svenska i det engelskspråkiga klassrummet : Fem lärares syn på translanguaging och kodväxling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Emelie Melin; Elisabet Holmer; [2021]
  Nyckelord :Andraspråksundervisning; muntlig engelska; kodväxling; translanguaging; svensk skola; lärarens undervisningsspråk; grundskolans mellanår;

  Sammanfattning : Efter nyligen utförd lärarutbildning bör nyexaminerade lärare vara bekanta med nyare forskning som är relevant inom utbildningsvärlden. Redan verksamma lärare som genomgått utbildning för en längre tid sedan, kanske inte kan förväntas ha samma uppdaterade syn på vad forskningen anser vara den mest gynnsamma undervisningspraktiken. LÄS MER