Sökning: "Transport-related"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet Transport-related.

 1. 1. Specialistsjuksköterskans omvårdnadsansvar och patientsäkerhetsarbete i samband med intrahospitala transporter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Camilla Ekström Sernemo; Pernilla Ryberg; [2019]
  Nyckelord :Intrahospitala transporter; omvårdnadsansvar; patientsäkerhet; specialistsjuksköterska;

  Sammanfattning : Intrahospitala transporter (IHT) kan rädda liv men är en logistisk utmaning och ett riskfyllt moment. IHT av intensivvårdspatienten innebär en ökad risk för patienten att råka ut för en transportrelaterad komplikation. Omvårdnad utanför intensivvårdsavdelningen och under transporter ingår i specialistsjuksköterskans arbetsområde. LÄS MER

 2. 2. Rumsliga förutsättningar för transportrelaterad social exkludering - Äldres situation i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Oskar Abrahamsson; Karl-Magnus Andersson; [2018-11-27]
  Nyckelord :Transportrelaterad; social; exkludering; transport; disadvantage; tillgänglighet; GIS; äldre; Transport-related; social; exclusion; transport; disadvantage; accessibility; GIS; elderly;

  Sammanfattning : Gothenburg, Sweden, is a city in which major urban development projects aim to make the city an accessible place for everybody, independent of individual abilities. When people want to participate in activities, but lack normal opportunities to do so, they are exposed to social exclusion. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglighet och kollektivtrafik. Ett verktyg för social rättvisa?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Oscar Karlsson; Elin Larsson; [2018]
  Nyckelord :Social hållbarhet; Rättvisa; Socialt utanförskap; Transportrelaterad exkludering; Tillgänglighet; Kollektivtrafik;

  Sammanfattning : Social hållbarhet har de senaste åren fått en alltmer framträdande roll i svensk samhällsplanering. Det övergripande transportpolitiska målet är att ”säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för med-borgare och näringsliv i hela landet” (prop. 2008/09:03). LÄS MER

 4. 4. Opportunities and barriers of ride-sharing in work commuting – a case study in Sweden.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :David Bauer; [2017]
  Nyckelord :Sustainable Development; Social Practice Theory; emissions; ride-sharing; mobile application;

  Sammanfattning : The world faces human-made hazardous weather events such as heat waves, droughts, floods andwildfires in dimensions which have never been seen before. A crucial contributor to this negative trendis the constantly growing transportation sector. LÄS MER

 5. 5. Transport poverty - integrerad analys av transportrelaterade sociala konsekvenser i Malmö

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Tobias Varga; Magnus Kvarnström; [2016]
  Nyckelord :Transportplanering; transportmöjligheter; social exkludering; transportkostnader; mobilitet; tillgänglighet; externa effekter; transport poverty; transport planning; social exclusion;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sin utgångspunkt i dagens hållbara stadsutveckling och fokuserar på transportplaneringens roll i denna. Uppsatsen tar också sin utgångspunkt i hur transportforskare under senare år betonat problematiken med att människor med olika socioekonomiska förutsättningar har olika förutsättningar till mobilitet. LÄS MER