Sökning: "Transportbokning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Transportbokning.

  1. 1. Slöseri i transportbokningsprocessen : En fallstudie på ProfilGruppen AB

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Malin Kjell; Jonathan Mokhtar; [2015]
    Nyckelord :Transportbokning; Slöseri; Value Stream Mapping; VSM; Ishikawadiagram;

    Sammanfattning : Bakgrund: Aktiviteter kan delas in i tre kategorier vilka är värdeskapande, icke värdeskapande samt icke värdeskapande men nödvändiga. Aktiviteter som är icke värdeskapande men nödvändiga för företaget är slöseri men som inte går att eliminera då företaget är i behov av dessa aktiviteter. LÄS MER