Sökning: "Transportutsläpp"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Transportutsläpp.

 1. 1. Transporters relevans i livsmedelsprodukters Carbon Footprint - En studie rörande utsläpp kopplade till transporter av en färdigproducerad produkt till försäljningsställe samt dess relevans i beräkning av Carbon Footprint.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Rickard Ljungh; Andreas Sköld; [2021-07-15]
  Nyckelord :Transport emissions; Carbon Footprint; Environmentally-friendly consumer; Transportutsläpp; klimatmärkning; Carbon Footprint; m iljömedveten konsument;

  Sammanfattning : I enlighet med att konsumenter blir alltmer motiverade att konsumera på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt, ökar också vikten av vägledning och tillhandahållandet av tillförlitlig information på marknaden. Idag märker många svenska matproducenter sina produkter med dess klimatavtryck just för detta ändamål. LÄS MER

 2. 2. Emission Calculation Model for Vehicle Routing Planning : Estimation of emissions from heavy transports and optimization with carbon dioxide equivalents for a route planning software

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Alice Hartikka; Simon Nordenhög; [2021]
  Nyckelord :Multi objective optimization; fuel consumption; transport emissions; Multiobjektiv optimering; bränslekonsumtion; transportutsläpp;

  Sammanfattning : The transport sector is a major cause of emissions both in Sweden and globally. This master thesis aims to develop a model for estimating emissions from heavy transport on a specific route. The emissions can be used in a route planning software and help the driver choose a route that contributes to reduced emissions. LÄS MER

 3. 3. Hantering av schaktmassor : Transportkostnader och klimatpåverkan

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Isabelle Lundblad; Elin Pettersson; [2020]
  Nyckelord :masshantering; återvunna massor; deponi; avfall; mellanlagring; bortforsling; transportkostnad; transportutsläpp;

  Sammanfattning : Olskroken planskildhet är ett stort anläggningsprojekt i Göteborgs stad där det för närvarande byggs nya järnvägsspår och broar av Peab Anläggning AB. Vid detta projekt hanteras schaktmassor vilka antingen bortforslas till upphandlad mottagare eller mellanlagras för att sedan återanvändas inom projektet. LÄS MER

 4. 4. Påverkar maskulinitet ett lands transportutsläpp? : – En studie om sambandet mellan maskulinitet och transportutsläpp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Tobias Johansson; Filip Zaric; [2020]
  Nyckelord :Hofstede; maskulinitet; transportutsläpp;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to compare whether there is any connection between a country's masculinity and the country's transport emissions per capita. Furthermore, theories about Hofstede's masculinity index have been discussed as well as what attributes that characterize a country. LÄS MER

 5. 5. Växthusgasutsläpp i Ericssons försörjningskedja : Kan regionalisering av leverantörer reducera klimatpåverkan?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Klara Gustafsson; Gabriella Hamner; [2020]
  Nyckelord :Green logistics; logistics; greenhouse gas emissions; product transportations; regionalization; transport logistics; carbon dioxide emissions; sustainable logistics; logistik; hållbar logistik; transportlogistik; koldioxidutsläpp; regionalisering; växthusgasutsläpp; grön logistik; transportutsläpp; produkttransporter;

  Sammanfattning : Several categories of emissions are presented in Ericsson ́s sustainability report, among them emissions from product transportation is the largest one within Ericsson ́s own business. However, it is only a part of the transportation flow that is included in the report. LÄS MER