Sökning: "Traumatisk skallskada"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Traumatisk skallskada.

 1. 1. "Är huvudet ont kan kroppen lida" : Nutrition till patienter med traumatisk skallskada- en journalgranskningsstudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Malin Marklund; Jimmy Holm; [2016]
  Nyckelord :Traumatisk skallskada; intensivvård; omvårdnad; sjuksköterska; nutrition; kön; vikt; ålder;

  Sammanfattning : Bakgrund. Inom svensk intensivvård vårdas 10615/1 000 000 invånare årligen till följd av traumatiska skallskador. Inom patientgruppen ses risk för infektioner, funktionsnedsättning och mortalitet. Ytterligare ses risk för malnutrition, vilket föranleder risk för infektioner, förlängd vårdtid och respiratorinducerade komplikationer. LÄS MER

 2. 2. Skalltrauma hos hund och katt – övervakning och vård av den inneliggande patienten

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Alexandra Petrik; [2015]
  Nyckelord :skalltrauma; skallskada; traumatisk; hund; katt; övervakning; vård; djursjukskötare;

  Sammanfattning : Traumatiska skallskador är förhållandevis vanligt förekommande hos hund och katt. Traumat för med sig både fysisk och psykisk ohälsa i form av bland annat stress, ångest, smärta och sekundära skador såsom neurologiska förändringar. LÄS MER

 3. 3. Identifiering och omvårdnadsåtgärder vid intrakraniell hypertension. En observationsstudie.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Christina Lindgren; Jenny Reimers; [2015]
  Nyckelord :Traumatic brain injury; secondary brain injury; intracranial hypertension; nursing interventions; outcome; Traumatisk skallskada; sekundära hjärnskador; intrakraniell hypertension; omvårdnadsåtgärder; utfall;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGBakgrund Traumatisk skallskada drabbar relativt många och leder till personligt lidande och finansiell belastning för individ och samhälle då majoriteten får en svår till medelsvår funktionsnedsättning efter vårdtiden. På 1970-talet påvisades ett signifikant samband mellan högt ICP och sekundära hjärnskador. LÄS MER

 4. 4. Har administreringsformen av enteral nutrition betydelse för antalet lösa avföringar per dygn? : - En retrospektiv registerstudie av intensivvårdspatienter

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Rikard Andersson; [2012]
  Nyckelord :Critical care nurse; Diarrhea; Enteral nutrition; Intensive care; Registry study; Diarré; Enteral nutrition; Intensivvård; Intensivvårdssjuksköterska; Registerstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter inlagda på sjukhus behöver näringstillförsel för att kunna återhämta sig. Enteral nutrition är troligen att föredra framför parenteral nutrition, och bör sättas in så tidigt som möjligt. Enteral nutrition kan administreras på olika sätt. LÄS MER