Sökning: "Tredjemansskydd"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Tredjemansskydd.

 1. 1. Framtiden för privaträttsligt ställföreträdarskap - En avtalsrättslig analys av framtidsfullmakter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erica Skoglund; [2020]
  Nyckelord :Avtalsrätt; civilrätt; framtidsfullmakt; fullmakt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Swedish law acknowledges two types of powers of attorney: självständiga and osjälvständiga. This essay aims to determine how continuing powers of attorney apply in the pre-existing legal system by determining what type of power of attorney this new document would be and discuss why the classification matters in practice. LÄS MER

 2. 2. Styrelseledamots skadeståndsansvar gentemot tredje man : Vilka skyldigheter föreligger för en organledamot gentemot andra än aktieägarna?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Rebecca Magnusson; Johanna Wistrand; [2017]
  Nyckelord :Styrelseledamots skadeståndsansvar gentemot tredje man; styrelseledamot ansvar; juridiskt skadeståndsansvar;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas frågan huruvida bestämmelsen om skadeståndsansvar i 29 kap. 1 § 1 st. 2 men. ABL innebär ansvar för en styrelseledamot gentemot tredje man samt i vilken omfattning denna ansvarsbestämmelse uppnår sitt syfte, vilket enligt vår uppfattning består i att utgöra ett tredjemansskydd 1. LÄS MER

 3. 3. Tredjemansskyddet i publicitetsreglerna 27 kap. ABL- En analys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sandra Vidjeskog; [2012]
  Nyckelord :Tredjemansskydd; god tro; ond tro;

  Sammanfattning : .... LÄS MER