Sökning: "Trestegsmodellen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Trestegsmodellen.

 1. 1. "The media do not reflect reality, they construct reality" : En kritisk diskursanalys om hur svenska medier skildrade terrorattackerna i Kenya år 2013 och Frankrike år 2015.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Solin Salar Sharif; Mariam Miyan; [2020]
  Nyckelord :Terrorism; Media; Kenya; Frankrike; Kritisk diskursanalys; Postkolonialism; Maktstrukturer;

  Sammanfattning : Media har i uppgift att förmedla nyheter och dess förmåga att konstruera och framställa olika perceptioner är en maktfaktor i samhället. En medial bild kan tolkas av socialarbetare och påverka hur denne uppfattar sina medmänniskor, klienter och deras sociala problem. LÄS MER

 2. 2. Storgårdar och centralbygd i Uppland : Det medeltida landskapets organisation och struktur

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Ulrik Piehl; [2016]
  Nyckelord :Storgårdar. Huvudgårdar. Uppland; Medeltiden. Landskap. Trestegsmodellen;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka det tidigmedeltida uppländska landskapets organisation och struktur samt utveckla metodologiska redskap som kan användas i senare studier för detta syfte. Fokus ligger i uppsatsen på att inventera, lokalisera och utreda storgårdars/huvudgårdars utbredning och funktion i det tidigmedeltida uppländska landskapet. LÄS MER

 3. 3. Bröstcancerpatienters upplevelse av delat beslutsfattande vid val av behandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Carin Lundgren; Annelie Lagerquist; [2014]
  Nyckelord :bröstcancer; delat beslutsfattande; behandling; patientdelaktighet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vård och behandling ska utgå ifrån patientens egna önskningar och förutsättningar där patientens delaktighet är en rättighet. Bröstcancerpatienter har olika individuella förutsättningar av att vara delaktiga i att ta beslut om den behandling som de ska välja. LÄS MER

 4. 4. Varför väljer vi tåget? : En undersökning av resandeutvecklingen på Kustbanan

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Mattias Andersson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om hur resandet mellan orterna Kristianstad och Karlskrona har förändrats sedan den stora satsningen Kustpilen genomfördes år 1992. I uppsatsen undersöks vilka restriktioner som påverkar resenärerna till att välja att arbetspendla på Kustbanan, samt vilka möjligheter de olika stationerna lägst banan har att skapa goda möjligheter för kollektiv arbetspendling. LÄS MER

 5. 5. Artbrottskonstruktionen - Utveckling, teori och kritik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Michel Benelbaz; [2009]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Begreppet ''brottslighetens art'' infördes i svensk lagstiftning i samband med påföljdsbestämningsreformen år 1989. Den dåvarande bestämmelsen i brottsbalkens 1 kap. 7 § ersattes med 30 kap 4 § som stadgade att det förelåg en presumtion mot att fängelse skulle dömas ut. LÄS MER