Sökning: "Triclosan"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Triclosan.

 1. 1. Analys av gener och arter i metagenomikdata

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Sofia Bäckström Lebens; Emma Eriksson; [2019-06-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As new extreme high throughput DNA sequencing methods continue to develop thelarge amounts of information that they give rise to in terms of metagenomic data opensthe way for completely novel approaches to the study of microbial ecosystems. In thisproject we have investigated how relationships and connections between microbial genesand species that carry them can be found based entirely on their appearance in twoseparate datasets accumulated from the same samples using metagenomic analysis. LÄS MER

 2. 2. Triklosanbelagda suturers förebyggande effekt mot postoperativa sårinfektioner : En systematisk litteraturstudie med metaanalys

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Manneklint; [2019]
  Nyckelord :Surgical site infections; Triclosan; sutures; meta-analysis; Postoperativa sårinfektioner; triklosan; suturer; metaanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postoperativa sårinfektioner drabbar ca 2,3 % av de patienter som genomgått ett kirurgiskt ingrepp i svensk hälso- och sjukvård. Dessa infektioner kan ge upphov till förlängd vårdtid, ytterligare kirurgiska ingrepp och ökad mortalitet. LÄS MER

 3. 3. A Case Study on Long-tail Risks and Risk Mitigation in Risk Management : How can AGCS make best use of risk mitigation measures for drafting product liability policy wordings?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Pierre Rinaldo Iversen; [2018]
  Nyckelord :Insurance; Risk Management; Long-tail Risk; Policy Wording;

  Sammanfattning : A Case Study on Long-tail Risks and Risk Mitigation in Risk Management.   How can Allianz Global Corporate and Specialty (AGCS) make best use of risk mitigation measures for drafting product liability policy wordings? A case study on Triclosan as a possible Endocrine Disruptor with the potential for Mass Litigation. LÄS MER

 4. 4. Slamförädling genom kompostering : Påverkan på halten läkemedelsrester, oönskade organiska föreningar och näringsinnehåll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Malin Cidh; [2014]
  Nyckelord :avloppsslam; slamförädling; kompostering; läkemedelsrester; oönskade organiska föreningar; nedbrytning; näringsämnen; näringsinnehåll; gödselmedel;

  Sammanfattning : Av de läkemedel som intas kan kroppen endast ta upp en liten del medan en stor del utsöndras igen, framförallt via urinen. Då avloppsvatten kommer in till avloppsreningsverken renas det genom mekaniska, kemiska och biologiska processer men dagens avloppsreningsverk är inte designade för att ta hand om och bryta ner läkemedelsrester och andra organiska föreningar från till exempel tvättmedel, färgrester etc. LÄS MER

 5. 5. Hushållskemikalier : Reningsmöjligheter och miljöpåverkan

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Monika Sohlman; [2012]
  Nyckelord :Kungsängsverket; vattenhantering; slamhantering; isotiazolinon; zinkpyrition; triclosan; tungmetaller; fosfater;

  Sammanfattning : I avloppsvattnet förekommer både naturliga och antropogena ämnen som kan orsaka en negativ miljöpåverkan, såsom eutrofiering och en syrefattig recipient. Förekomsten av näringsämnen och organiskt material kan också vara en värdefull resurs, för det slam som återstår efter reningsstegen i avloppsreningsverket kan användas för att höja näringshalten i till exempel skogar och på åkermark. LÄS MER