Sökning: "Trifa Ahmad"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Trifa Ahmad.

  1. 1. Patientens kunskap om parodontit före och efter icke kirurgisk parodontal behandling utförd av tandhygienist : En kvantitativ studie

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap med inriktning mot munhälsa; Högskolan Dalarna/Vårdvetenskap med inriktning mot munhälsa

    Författare :Jwan Yousef Amed; Trifa Ahmad; [2010]
    Nyckelord :Periodontitis; interdental cleaning; knowledge; oral hygiene and health education.;

    Sammanfattning : Parodontit är en kronisk inflammatorisk sjukdom, som orsakas av patogena bakterier som fäster på tändernas ytor, där de bildar plack. Sjukdomen kan förebyggas genom god munhygien. LÄS MER