Sökning: "Trout"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet Trout.

 1. 1. Kartläggning av fluviala påverkansfaktorer hos biflödesmynningsområden inom Klarälvens avrinningsområde : Utgör biflödesmynningsområdena hot-spots för fisk?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Mikael Andersson; [2020]
  Nyckelord :estuary; tributary; mainstream; river; rafting; hydropower; biflödesmynning; biflöde; huvudfåra; Klarälven; flottning; vattenkraft;

  Sammanfattning : Sammanfattning Biflödesområden och sammanflödeszoner spelar en viktig roll, inte minst genom deras förmåga att förändra miljöförhållandena och framkalla ett biologiskt svar i huvudfåran de rinner ut i. Biflödesområden utgör även platser med högt inneboende ekologiskt värde, där särskilda biofysiska processer och ekologiska tjänster ofta är koncentrerade. LÄS MER

 2. 2. Aggressionsbeteendet mellan harr, lax och öring – potentiellpåverkan på återutsättning av lax

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Rebecca Nylund; [2019]
  Nyckelord :agnostic behaviour; salmon; grayling; trout; competition; aggressionsbeteende; lax; harr; öring; konkurrens;

  Sammanfattning : Det finns många studier på hur främmande arter påverkar en arts återinförsel, men det finns fåsom har gjorts om infödda arters påverkan. Atlantlax (Salmo salar) kunde en gång i tidenmigrera från Vänern i Sverige till Klarälven på den norska sidan. LÄS MER

 3. 3. Filamentous fungus Paecilomyces variotii in feed for Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) : assessment of apparent digestibility and early signs of inflammation

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Amanda Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :Rainbow trout; single cell protein; Paecilomyces variotii; apparent digest-ibility coefficient; inflammation;

  Sammanfattning : Aquaculture production has been increasing rapidly over the last few decades and therefore the amount of feed needed for the increasing production is also on the rise. Salmonids and other farmed carnivorous fish require high amount of protein in their diets, which is currently supplied mostly by fish meal or soy bean. LÄS MER

 4. 4. Rörelsemönster hos öring (Salmo trutta) : En jämförelse mellan vilda och odlade individer i sjön Siljan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Frida Kaiskog; [2019]
  Nyckelord :siljan trout; brown trout; lake; movement patterns; migration; hatchery; wild; siljansöring; öring; sjö; rörelsemönster; migration; odlad; vild; salmo trutta;

  Sammanfattning : Many populations of salmonids are threatened by fragmentation and degradation of spawning habitats. Common remedial measures are habitat restoration and stocking of hatchery fish to support degraded wild populations. Many populations of brown trout in Sweden have been extirpated. LÄS MER

 5. 5. Effekter av höjd inkubationstemperatur på ventilationshastighet, som ett mått på metabolism, hos öring (Salmo trutta)

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Andreas Vernby; [2019]
  Nyckelord :brown trout; salmo trutta; ventilation rate; incubation temperature; global warming; öring; salmo trutta; ventilationshastighet; inkubationstemperatur; global uppvärmning;

  Sammanfattning : The average global temperature is expected to rise by 3-5 °C at the end of the century, as a consequence of global warming. Negative effects are expected on poikilothermic animals, including fish, with changes in their physiology including metabolism. LÄS MER