Sökning: "Trust-based governance"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Trust-based governance.

 1. 1. “DET ÄR EN UTOPI ATT TRO ATT ALLA BARA ÄR PÅ TÅGET OCH SJUNGER JA TILL ALLTING.” En kvalitativ intervjustudie om socialchefers erfarenheter av konflikter mellan det politiska styret, verksamheten och externa aktörer.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Dominique Lussenburg; Jakob Ivarsson; [2023-01-02]
  Nyckelord :domänteori; förvaltning; konflikter; samverkan; tillitsbaserad styrning; domain theory; management; conflicts; cooperation; trust-based governance;

  Sammanfattning : Leading a social service organization can be a challenging task. Within social services administrations there are three levels whose widely different perspectives make communication and relationships within social services administrations difficult, as well as creating room for misunderstandings and disagreements. LÄS MER

 2. 2. Olika styrningslogiker inom hemtjänsten : En kvalitativ studie om olika styrformer inom hemtjänsten på organisatorisk nivå och individnivå

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Sofia Nummedal; Josefin Norrman; [2023]
  Nyckelord :Elderly care; Micromanagement; New Public Management; Standardisation; Trust-based governance; Detaljstyrning; Tillitsbaserad styrning;

  Sammanfattning : Trust-based management has been a subject for discussion in the Swedish government resulting from shortcomings of New Public Management, a method inspired by the KPI-driven (Key Performance Indicator) nature of the private sector, which has turned into a form of micromanagement when applied in the public sector. In order to address this, the Swedish government gave the delegation of trust the assignment to spread knowledge about how the alternative, trust-based governance, can be used in the public sector. LÄS MER

 3. 3. I KÖLVATTNET AV EN MYNDIGHETSSKANDAL : En kvalitativ studie om styrningens utveckling efter it-händelsen på Transportstyrelsen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sofie Forsman; Joakim Lundgren; [2023]
  Nyckelord :Swedish Transport Agency; New Public Management NPM ; Trust-based leadership; Scandal; New Public Governance; Post NPM-ideas;

  Sammanfattning : Following thesis aims to investigate whether the internal management has changed in the aftermath of the 2015 IT scandal of Swedish Transport Agency. This is carried out based on two management principles that could be viewed as each other's counterparts. Firstly, New Public Management (NPM) with its focus upon efficiency and audit. LÄS MER

 4. 4. Skolresultat och tillit : En analys av Järvaområdet och Östra Göinges arbete för bättre skolresultat

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Teodor Johansson; [2023]
  Nyckelord :kommun; Sverige; tillitsbaserad styrning; akademiska resultat; utbildning; utbildningspolicy; utbildningssystem; policyimplementering; skolstyrning; kommunalt självstyre.;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis examines how local governments in Sweden can improve the academic results of students in primary school. The thesis will focus on the impact of implementing trust-based governance in the organization. The thesis will examine two examples in Sweden, Stockholm and Östra Göinge. LÄS MER

 5. 5. Förhoppningar och fallgropar med ett tillitsbaserat arbetssätt : En fallstudie inom en svensk kommun

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Minette Stare; Marie Edberg; [2023]
  Nyckelord :New Public Management; trust-based management; trust; autonomy; responsibility; organizational commitment; affirmation; relatability; job satisfaction; productivity; competence development; motivation; participation; New public management; NPM; tillitsbaserad styrning och ledning; TBSL; tillit; autonomi; ansvar; organisatoriskt engagemang; bekräftelse; relaterbarhet; arbetstillfredsställelse; produktivitet; kompetensutveckling; återkoppling; motivation; deltagande;

  Sammanfattning : Den offentliga sektorn har länge kännetecknats av styrning och kontroll, där de använt den affärsliknande styrmodellen New Public Management med syftet att öka effektiviteten. Modellen var kritiserad, som en variant tillsatte därför regeringen 2016 en Tillitsdelegation med syftet att implementera en mer tillitsbaserad styrning och ledning. LÄS MER