Sökning: "Ture Sternudd"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ture Sternudd.

  1. 1. Belöningars effekt på närmandebeteende vid ångestsyndrom hos barn och ungdomar

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

    Författare :Björn Ingemansson; Ture Sternudd; [2020]
    Nyckelord :närmande; undvikande; ångestsyndrom; barn; ungdomar; Social Sciences;

    Sammanfattning : Uppsatsens övergripande syfte var att undersöka hur belöningar påverkar barn och ungdomar med (n = 30) och utan (n = 31) ångestsyndrom avseende tendens att närma sig aversiv stimulering. Närmandebeteende har visat sig vara en viktig faktor vid grundforskning om ångest, men hade aldrig undersökts i en klinisk population. LÄS MER