Sökning: "Turkonstruktion"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Turkonstruktion.

  1. 1. "Kerrikable" - barns "eget språk" genom pauser och gemensamma erfarenheter : En studie ur ett sociokulturellt perspektiv om hur pedagoger skapar förutsättningar för flerspråkiga barns delaktighet under läsaktivitet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

    Författare :Thuy Hang Nguyen; Vanessa Larsson; [2018]
    Nyckelord :Flerspråkiga barn; Delaktighet; Barns perspektiv; Sociokulturellt perspektiv; Konversationsanalys; Turtagning; Turkonstruktion; Intersubjektivitet;

    Sammanfattning : Fokusområdet för denna studie är att undersöka flerspråkiga barns delaktighet under läsaktivitet. Utifrån kartläggning av tidigare forskning inom detta område synliggörs att det saknas studier kring hur pedagoger lyfter flerspråkiga barns perspektiv under läsaktiviteter i förskolan för att möjliggöra barns delaktighet, vilket lägger grunden för studiens syfte. LÄS MER