Sökning: "Turtagning"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet Turtagning.

 1. 1. Kommunikativa initiativ hos barn med språkstörning och barn med typisk språkutveckling i styrd och fri aktivitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Therese Ekmark; [2018]
  Nyckelord :Kommunikativa initiativ; samspel; språkstörning; videoobservation; turtagning;

  Sammanfattning : Ekmark, Therese (2018). Kommunikativa initiativ hos barn med språkstörning och barn med typisk språkutveckling i styrd och fri aktivitet. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Sex förskollärares arbete med barn som har kommunikativa funktionsnedsättningar - en intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Amanda Molin; Jenny Larsson; [2018]
  Nyckelord :strategier; kommunikation; förskollärares arbete; kommunikativa funktionsnedsättningar; förskola; förskolebarn;

  Sammanfattning : Sammanfattning Undersökningen har strävat efter att besvara undersökningsfrågan ”Vad har förskollärare för strategier för att inkludera barn med kommunikativa funktionsnedsättningar?”. Allt fler barn i förskolan har kommunikativa funktionsnedsättningar, såsom en fastställd diagnos, annat modersmål eller är sen i talutvecklingen av andra orsaker. LÄS MER

 3. 3. Att möta barn med samspelssvårigheter : En kvalitativ studie om förskollärares erfarenheter kring arbetetmed att inkludera barn med samspelssvårigheter i leken.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Louise Rodin; Anna-Karin Detlefsen; [2018]
  Nyckelord :Erfarenheter; förskollärare; kommunikation; leksignaler; samarbete; samspelssvårigheter;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen berör ämnet barn med samspelssvårigheter i förskolan. Syftet med studien är attundersöka olika förskollärares erfarenheter av arbetet med att inkludera barn medsamspelssvårigheter i leken. LÄS MER

 4. 4. Äldre förskolebarns förhandlingar i lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ulrika Persson; Emma Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :Preschool; Negotiation; Children; Play; copingstrategy; Perspective shooting; interpretable reproduction;

  Sammanfattning : Vårt syfte med examensarbetet är att skapa en fördjupad förståelse för hur barn i 3-5 årsåldern förhandlar i den fria leken. Studien besvarar tre frågeställningar; Vilka förhandlingsstrategier använder sig de äldre barnen i förskolan sig av? Vad förhandlar barn om i den fria leken? Vad leder barnens förhandlingar till? Studien utgår från teorier kring perspektivtagning, copingstrategier, turtagning och tolkningsbar reproduktion samt aktuell forskning kring förhandlingar och förhandlingsstrategier hos barn, för att tolka de olika förhandlingsstategierna. LÄS MER

 5. 5. Swedish toddlers’ use of turn-final gaze in dyadic child-parent interaction

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Stina Andersson; [2018]
  Nyckelord :Turn-taking; gaze; child-parent interaction; pragmatics; questions; Turtagning; blick; barn-förälder-interaktion; pragmatik; frågor;

  Sammanfattning : Turn-final gaze at the interlocutor has been suggested to fill different functions in conversation: being monitoring, regulatory or response-seeking. 16 Swedish toddlers use of turn-final gaze in dyadic interaction with their parents was investigated at the ages 1;0, 1;6, 2;0, 2;6 and 3;0. LÄS MER