Sökning: "Turtagning"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet Turtagning.

 1. 1. An exploration of the neural correlates of turn-taking in spontaneous conversation

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Ambika Kirkland; [2020]
  Nyckelord :Alpha suppression; conversation; electroencephalography EEG ; hyperscanning; mu rhythm; turn-taking; Alpha-suppression; elektroencefalografi EEG ; hyperscanning; mu-rytmen; samtal; turtagning;

  Sammanfattning : This project added to the sparse body of research on the neural underpinnings of turn-taking with an electroencephalography (EEG) investigation of spontaneous conversation. Eighteen participants (3 male, 15 female, mean age 29. LÄS MER

 2. 2. Man får vänta tills cykeln blir ledig : En kvalitativ studie om barns syn på användning och turtagning av förskolans cyklar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Josephine Carlsson; Charlotta Sörbom; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Vårdnadshavares uppfattningar om barns lek : En kvalitativ studie om vårdnadshavares uppfattning om barns lek i förskolan och dess betydelse för barns lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Elena Allaoui; [2020]
  Nyckelord :Barn; vårdnadshavare; uppfattning; förskola; fri lek; pedagogstyrd lek; lek; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen kring vårdnadshavares uppfattningar om barns lek i förskolan, och mer specifikt deras uppfattningar om lekens betydelse för barns lärande. I det här examensarbetet har jag valt att tillämpa en kvalitativ forskningsmetod för att erhålla ett underlag för att uppnå syftet bakom studien. LÄS MER

 4. 4. Turtagning i tolkmedierade domstolsförhör : En samtalsanalys av två brottmålsförhör

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Sanneh Sarjoe; [2019]
  Nyckelord :Turtagning; tolkmedierade samtal; samtalsanalys; domstolsförhör;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka turtagningsstrukturer i två tolkmedierade domstolsförhör, det vill säga förhör som sker via tolk. Frågor som ställs är: När i förhöret tar respektive lämnar tolken turen? Förekommer några hinder i den tolkmedierade turtagningen, och vari ligger i så fall dessa hinder? Vilka likheter och skillnader finns i de båda förhörens turtagningsstrukturer? I studien tillämpas samtalsanalytiska begrep efter Norrby (2004). LÄS MER

 5. 5. Låt mig tala färdigt : filmdialog då och nu

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Victor Andersson; [2019]
  Nyckelord :Tilltal; samtal; turtagning; pronomen; artighet; film; dialog; språkförändring över tid; samtalsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att se om språkförändring över tid kan avläsas genom att undersöka två filmer från 1950-talet respektive 2010-talet och huruvida språket blivit mer informellt, baserat på hur tal till punkt och nyttjande av pronomen ser ut. Metoden involverar samtalsanalys och transkribering av dialog i enlighet med traditionella transkriptionsmetoder, inklusive närmre analys av excerpter som ger svar på hypotesen. LÄS MER